Revízia EX, vybuch

Revízia zariadení s nebezpečenstvom výbuchu.
Čerpacie stanice , striekacie kabíny, lakovne a všetky zariadenia kde sa vyskytuje výbuch.
reeltech@reeltech.sk

Revízia vysokého napätia a výbušného prostredia

Disponujeme pracovníkmi vyškolenými na revízie vysokého napätia a výbušného prostredia ATEX).

Revízia EX, vybuch 1

Výbušné prostredie a elektrické časti sú prísne kontrolované a musia byť často revidované, preto je nutné jednotlivé časti dôkladne zrevidovať podľa noriem a predpisov, ktoré uvádza európska smernica č. 94/09/ES (ATEX I), ktorá bola implementovaná u nás v NV č.117/2001 Z.z

Revízia zariadení vo výbušnom prostredí, známa aj ako EX revízia, je dôležitá časť správy a údržby systémov používaných v prostrediach s prítomnosťou horľavých plynov, kvapalín alebo prachových zmesí. Tieto prostredia sú označované ako EX (Ex-zóny) a podliehajú prísnej regulácii a noriem na ochranu pred výbuchmi.

EX revízia sa zameriava na overenie a posúdenie bezpečnosti zariadení v EX-zónach ( v zóna s nebezpečenstvom výbuchu) , ktoré sú navrhnuté a určené pre použitie výbušných prostredí. Táto revízia sa vykonáva s cieľom zabezpečiť, že zariadenia sú správne inštalované, správne uzemnené, spoľahlivo uzavreté a vyhovujú príslušným bezpečnostným štandardom.

EX revízia zahŕňa kontrolu a testovanie elektrických systémov, elektrických prístrojov, svietidiel, prepínačov, motorov a ďalších zariadení, ktoré sa používajú v EX-zónach. Zároveň sa skúmajú priestorové obmedzenia, klimatické podmienky a riziká spojené s výbušnými prostrediami.

Pri EX revízii sa zohľadňuje aj označenie EX zón, ktoré určuje úroveň rizika vzhľadom na prítomnosť horľavých látok. Správna identifikácia a označenie EX zón je dôležité pre bezpečnú prevádzku a minimalizáciu rizika výbuchu.

Odborníci v oblasti EX revízie musia mať odborné vedomosti a skúsenosti s príslušnými normami a smernicami, ako napríklad ATEX (Atmosphères Explosibles) alebo IECEx (International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres). Títo odborníci vykonávajú dôkladné inšpekcie, testy a hodnotenia zariadení, aby sa zabezpečila bezpečnosť a splnenie príslušných štandardov.

Revízia zariadení vo výbušnom prostredí je nevyhnutnou súčasťou prevádzky v EX-zónach a zabezpečuje bezpečnosť pracovníkov a prevádzku v prostrediach s výbušnými látkami. Dôkladná EX revízia je kľúčová pre minimalizáciu rizika výbuchu a zabezpečenie sú

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti práve s týmito druhmi prostredia. Vykonávame aj východiskové OPaOS / revízie pre bioplynové elektrárne, kogeneračné jednotky a regulačné stanice plynu.

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu:

 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár
 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov
 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín

Elektrotechnik špecialista / revízny technik musí v rámci OPaOS EZ (inštalácie) správne posúdiť výber EEx výrobku alebo zariadenia do daného priestoru.

Revízie akých objektov sme už vykonávali?

 • Bioplynová stanica
 • Čerpacia stanica PHM
 • Sklad s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov a pár
 • Prečerpávacie stanice
 • Lakovňa a lakovací box
 • Regulačná stranica plynu
 • Chemické závody: Chemické závody, kde sa vyrábajú a spracovávajú chemické látky, často pracujú s horľavými plynmi a kvapalinami. Príklady zariadení zahŕňajú chemické reaktory, separačné kolóny, skladovacie nádrže a rúrové systémy.
 • Rafinérie ropy: V rafinériách sa spracováva surová ropa na rôzne produkty. Tieto zariadenia sú vystavené horľavým plynovým a kvapalinným zmesiam, ako aj prachovým časticám. Príklady zariadení zahŕňajú destilačné jednotky, rektifikačné kolóny, kompresory a skladovacie zásobníky.
 • Petrochemické závody: Petrochemické závody sa zaoberajú výrobou chemických produktov z ropy alebo zemného plynu. Príklady zariadení zahŕňajú crackery, hydrokrakery, skladovacie zásobníky a rúrové systémy.
 • Šírenie a skladovanie palív: Objekty zaoberajúce sa distribúciou a skladovaním palív, ako sú ropné terminály, plynárenské stanice a sklady na palivá, sú vystavené horľavým plynovým a kvapalinným zmesiam. Príklady zariadení zahŕňajú nádrže na palivá, rúrové systémy, čerpace stanice a zariadenia pre zabezpečenie bezpečnosti.
 • Ťažobné a spracovateľské závody: V ťažobných a spracovateľských závodoch sa ťažia a spracovávajú suroviny ako uhoľ, kovové rudy a minerály.
 • Farmaceutické závody: Farmaceutické závody, kde sa vyrábajú lieky a farmaceutické produkty, vyžadujú prísnu kontrolu a revíziu zariadení vo výbušnom prostredí. Príklady zariadení zahŕňajú miešacie a separačné jednotky, reaktory, sušiarne a skladovacie nádrže.

Pre Našich Zákazníkov Zabezpečujeme Revízie, Údržby, Servisu Ako Aj Činnosť Zodpovednej Osoby

Činnosti zodpovednej osoby za prevádzku elektrickej inštalácie sa riadia podľa STN 34 3100 , a Zákona 124/2006 Zz. Pre zákazníkov vykonávame túto činnosť prostredníctvom nášho technika.

STN 343100.

2.14 osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie: poverená osoba s priamou riadiacou zodpovednosťou za prevádzku elektrickej inštalácie; ak sa to vyžaduje, môže sa časť zodpovednosti delegovať na iné osoby v zmysle tejto normy; musí spĺňať kvalifikáciu znalej osoby s vyššou kvalifikáciou.

3.3 Pre každú elektrickú inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej prevádzku

Zákon 124/2006 Zz – § 13-  (5) Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov.

Výkon východiskových a periodických kontrol vysokého napätia môžete kedykoľvek nechať na nás.

revízia VN

Koho sa týkajú revízie zariadení výbušného prostredia?

Revízia vo výbušnom prostredí sa týka všetkých elektrických zariadení a elektroinštalácií, ktoré sa nachádzajú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Tieto priestory sú definované v nariadení vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Revízia vo výbušnom prostredí sa vykonáva podľa STN EN 60079-17, ktorá stanovuje požiadavky na revízie elektrických zariadení a elektroinštalácií v týchto priestoroch. Revízia sa vykonáva za účelom zistenia ich technického stavu a funkčnosti z hľadiska bezpečnosti pred výbuchom.

Revízia vo výbušnom prostredí zahŕňa nasledovné činnosti:

Vizuálnu kontrolu zariadenia alebo elektroinštalácie z hľadiska mechanického poškodenia, korózie, opotrebenia a pod.
Kontrolu elektrických obvodov a komponentov z hľadiska ich funkčnosti a bezpečnosti
Meranie elektrických veličín, ako sú napätie, prúd, odpor, impedancia a pod.
Vykonanie skúšok, ako sú skúška izolácie, skúška skratu, skúška izolačného oleja a pod.
Na základe výsledkov revízie vydá revízny technik protokol o revízii, ktorý obsahuje závery revízie a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov.

Revízia vo výbušnom prostredí sa vykonáva v nasledovných intervaloch:

 • Východisková revízia sa vykonáva pred uvedením zariadenia alebo elektroinštalácie do prevádzky.
 • Periodická revízia sa vykonáva v pravidelných intervaloch, ktoré sú stanovené v STN EN 60079-17.
 • Mimoriadna revízia sa vykonáva po havárii, úraze alebo inej udalosti, ktorá mohla mať vplyv na bezpečnosť zariadenia alebo elektroinštalácie.

Revíziu vo výbušnom prostredí môže vykonávať len osoba s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií elektrických zariadení a elektroinštalácií vo výbušnom prostredí.

sk_SK