Miestny prevádzkový poriadok

Naša Firma Vypracúva A Aktualizuje: Miestny Prevádzkový Poriadok A Predpis (MPP) Pre Zariadenia Vysokého Napätia, Ako Napríklad Trafostanice, Fotovoltaické Elektrárne, Priestor S Nebezpečenstvom Výbuchu A Iné Elektrické Zariadenia.

Zároveň aj vypracuvávame Posúdenie rizika výbuchu a písomný dokument o ochrane pred výbuchom ( DOPV) podľa požiadaviek klienta a bezpečnosti.

Medzi najčastejšie žiadaný Miestny Prevádzkový Predpis/ Poriadok (ďalej len MPP) patria:

 • MPP trafostanice vysokého napätia
 • MPP verejného osvetlenia
 • MPP fotovoltaickej elektrárne (FVE) a iných generátorov.
 • MPP pre priestor s nebezpečenstvom výbuchu ( B , B1 )

K zaisteniu bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania vyhradených technických zariadení je nutné vypracovať tzv. Miestny prevádzkový poriadok (resp. Miestny prevádzkový predpis). Zabezpečenie vypracovania miestneho prevádzkového poriadku je povinnosťou zamestnávateľa (prevádzkovateľa) zariadenia; táto povinnosť vyplýva prvotne zo zákona č. 124/2006 Z. z, vyhlášky č. 508/2009 a taktiež z čl. 10 STN 34 3104:1967 Elektrotechnické predpisy STN.

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach (ostatného predpisu), musia byť v každej elektrickej prevádzkarni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia k dispozícii, rovnako ako aj výstižné miestne bezpečnostné a pracovné predpisy vypracované so zameraním na rozsah a vyhotovenie zariadenia prevádzkarne. Ďalej musia byť v prevádzkarni k dispozícii predpisy o prvej pomoci pri úrazoch so zoznamom a telefónnymi číslami záchranných staníc, zdravotníckych zariadení a požiarnych staníc.

 

Podľa vyhlášky 508/2009 sem patria zariadenia:

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B

Dokumentácia O Ochrane Pred Výbuchom ( DOPV) - Pre Zariadenia Kde Sa Nachádza Výbušné Prostredie, Látky A Atmosféra

DOPV je povinný dokument, ktoré musí mať spracovaný zamestnávateľ ktorého zamestnancí pristupujú do nebezpečných objektov a priestorov, kde môže vzniknúť výbuch alebo požiar. Predpisy a povinnosti vychádzajú z  Nariadenie vlády (NV) č. 393/2006 Z. z.

Dôležité aspekty:

 • povinnosť vypracovať DOPV má zamestnávateľ a prevádzkovateľ zariadenia
 • DOPV musí byť v písomnej podobe podľa aktuálnych predpisov a noriem
 • existenciu DOPV podliehajú kontrole príslušných inšpektorátov

 

Naša spoločnosť poskytuje:

 1. Určenenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu .
 2. Hodnotenie rizík a zdrojov iniciácie.
 3. Kontrola protokolu o určení vonkajších vplyvov
 4. Spracovanie  dokumentácie podľa noriem vyhlášok 
Vypracovanie A Tvorbu Miestneho Prevádzkového Poriadku Neustále Konzultujeme S Prevádzkovateľom Zariadenia, Ako Aj Distribučnej Sústavy. 
V Prípade Záujmu Nás Môžete Kedykoľvek Kontaktovať! 
sk_SK