Kontrolné meranie osvetlenia

Dobré svetlo a správne osvetlenie sú základným predpokladom na bezpečnú prácu a predchádzanie úrazom nielen na pracovisku, ale aj pri každodennej ľudskej činnosti vo voľnom čase. Hodnoty intenzity osvetlenia na pracovisku vo vnútorných priestoroch sú stanovené zákonom. Pomocou meracieho prístroja Luxmeter vieme bez problémov zmerať miestnu intenzitu umelého osvetlenia vo vnútorných priestoroch.

meranie osvetlenia

Vychádzame pri tom z nasledovných noriem a vyhlášok:

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách osvetlenia pri práci
  • STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta
  • STN EN 12464-2 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
  • STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk

Tabuľka minimálnych hodnôt osvetlenia podľa priestoru:

Hodnoty osvetlenia podľa priestoru

Menovité osvetlenie (lux)

Sklady veľkých predmetov

50

Sklady s vyhľadaním tovaru

100

Sklady s nutnosťou čítania

200

Toalety

100

Sanitárne priestory

500

Strojovňa

100

Kancelária

500

Kresliarne

750

Priestory na kontrolu farieb

1000

Montážne a skúšobné priestory

1000

Montážne priestory malých predmetov

1500

Priestory na spracovanie dát

500

Cesty v budovách pre osoby

50

Cesty v budovách pre vozidlá

100

Cesty v budovách – schodište

100

Cesty v budovách – dopravné pásy

100

V prípade záujmu o meranie alebo akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese: reeltech@reeltech.sk alebo telefónnom čísle: 0901703235

umele_osvetlenie
sk_SK