Naša firma vypracúva a aktualizuje:

Miestny prevádzkový poriadok a predpis (MPP) pre zariadenia vysokého napätia, ako napríklad trafostanice, fotovoltaické elektrárne, priestor s nebezpečenstvom výbuchu a iné elektrické zariadenia.

  • Zároveň aj vypracuvávame Posúdenie rizika výbuchu a písomný dokument o ochrane pred výbuchom ( DOPV) podľa požiadaviek klienta a bezpečnosti.

 

 Medzi najčastejšie žiadaný Miestny Prevádzkový Predpis/ Poriadok (ďalej len MPP) patria

- MPP trafostanice vysokého napätia

- MPP verejného osvetlenia

- MPP fotovoltaickej elektrárne (FVE) a iných generátorov.

- MPP pre priestor s nebezpečenstvom výbuchu ( B , B1 )

K zaisteniu bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania vyhradených technických zariadení je nutné vypracovať tzv. Miestny prevádzkový poriadok (resp. Miestny prevádzkový predpis). Zabezpečenie vypracovania miestneho prevádzkového poriadku je povinnosťou zamestnávateľa (prevádzkovateľa) zariadenia; táto povinnosť vyplýva prvotne zo zákona č. 124/2006 Z. z, vyhlášky č. 508/2009 a taktiež z čl. 10 STN 34 3104:1967 Elektrotechnické predpisy STN.

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach (ostatného predpisu), musia byť v každej elektrickej prevádzkarni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia k dispozícii, rovnako ako aj výstižné miestne bezpečnostné a pracovné predpisy vypracované so zameraním na rozsah a vyhotovenie zariadenia prevádzkarne. Ďalej musia byť v prevádzkarni k dispozícii predpisy o prvej pomoci pri úrazoch so zoznamom a telefónnymi číslami záchranných staníc, zdravotníckych zariadení a požiarnych staníc.

 

Poďa vyhlášky 508/2009 sem patria zariadenia:

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B

 

Dokumentácia o ochrane pred výbuchom ( DOPV) - pre zariadenia kde sa nachádza výbušné prostredie, látky a atmosféra

 

DOPV je povinný dokument, ktoré musí mať spracovaný zamestnávateľ ktorého zamestnancí pristupujú do nebezpečných objektov a priestorov, kde môže vzniknúť výbuch alebo požiar. Predpisy a povinnosti vychádzajú z  Nariadenie vlády (NV) č. 393/2006 Z. z.

Dôležité aspekty:
• povinnosť vypracovať DOPV má zamestnávateľ a prevádzkovateľ zariadenia.  
• DOPV musí byť v písomnej podobe podľa aktuálnych predpisov a noriem
• existenciu DOPV podliehajú kontrole príslušných inšpektorátov

Naša spoločnosť poskytuje:

  1. Určenenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu .
  2. Hodnotenie rizík a zdrojov iniciácie.
  3. Kontrola protokolu o určení vonkajších vplyvov
  4. Spracovanie  dokumentácie podľa noriem vyhlášok 

 

Vypracovanie a tvorbu miestneho prevádzkového poriadku neustále konzultujeme s prevádzkovateľom zariadenia, ako aj distribučnej sústavy. 
V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek kontaktovať! 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

© Copyright 2017. All Rights Reserved, ReelTech s.r.o Webdesign by Initpro.sk

Search

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand