Revízia VN , vysoká napätie a trafostanice

Revízia vysokého napätia
Trafostanice, transformátory, rozvodne a ostatné zariadenia nad 1kV- profesionálne, kvalitne a podľa platných noriem a predpisov
reeltech@reeltech.sk

Revízia vysokého napätia a výbušného prostredia

Disponujeme pracovníkmi vyškolenými na revízie vysokého napätia a výbušného prostredia ATEX).

Odborná prehliadka a Odborná skúška VN prípojok, trafostaníc a VN vedení nie je pre nás žiadny problém. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti práve s týmito typmi zariadení.

Medzi naše bežné činnosti patrí Odborná prehliadka a Odborná skúška – revízia prípojky vysokého napätia, revízia trafostanice 22kV a revízia vedenia vysokého napätia.

Vykonávame aj komplexnú udržbu trafostanice, meranie transformátora a meranie prípojok vysokého napätia. Problém nám nerobia ani stožiarové a kioskové trafostanice.

Údržba trafostanice je veľmi dôležitá pre váš podnik, nakoľko dodáva energiu do všetkých priestorov podniku. Mení štandardné napätie 22kV na 400V, jej súčasťou je VN rozvodňa, transformátor a ochrana siete.

Revízia a údržba zariadení s vysokým napätím (VN) sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívneho fungovania elektrickej siete. Tu sú niektoré dôvody, prečo je dôležité vykonávať pravidelnú revíziu a údržbu VN zariadení:

Servis údržba a revízie trafostaníc, rozvodní
 1. Bezpečnosť: Bezpečnosť je prioritou pri práci s VN zariadeniami. Revízia a údržba umožňujú odhaľovanie a odstraňovanie potenciálnych bezpečnostných hrozieb, ako sú poruchové stavy, nedostatočná izolácia, nesprávne uzemnenie a iné riziká. Tým sa minimalizuje riziko úrazov prúdom, výbuchov alebo požiarov.
 2. Spoľahlivosť: Revízia a údržba zaručujú spoľahlivú prevádzku VN zariadení. Pravidelná kontrola a testovanie zariadení umožňujú odhaľovať a opravovať možné poruchy, čím sa minimalizuje riziko výpadkov elektrickej energie. To je obzvlášť dôležité pre prevádzku kľúčových zariadení a infraštruktúry, ako sú nemocnice, priemyselné závody alebo verejné siete.
 3. Predĺženie životnosti zariadení: Pravidelná údržba VN zariadení prispieva k ich dlhšej životnosti. Údržbou sa minimalizuje opotrebenie, korózia a vplyv prostredia na zariadenia. Správne nastavenie, čistenie a náhrada opotrebovaných častí zaisťujú optimálnu funkčnosť zariadení a predchádzajú ich skorému zlyhaniu.
 4. Efektívnosť: Revízia a údržba VN zariadení tiež prispievajú k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Kontrola a optimalizácia parametrov zariadení, ako sú napätie, prúd a strata energie, umožňujú úsporu energie a finančných prostriedkov. Pravidelná údržba tiež minimalizuje potrebu nákladných opráv a výmenných častí.
 5. Dodržiavanie predpisov a noriem: Revízia a údržba VN zariadení sú nevyhnutné na splnenie predpisov a noriem v oblasti elektrickej bezpečnosti. Distribučné spoločnosti a Pravidlá SR majú presné smernice a pravidlá, ktoré vyžadujú pravidelnú revíziu a údržbu VN zariadení. Ich dodržiavanie je dôležité pre právnu a bezpečnostnú súladnosť.

Zhrnutím, revízia a údržba VN zariadení sú kľúčové pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrickej siete. Zabezpečujú bezpečnosť pracovníkov, minimalizujú výpadky, predĺžujú životnosť zariadení, zvyšujú efektívnosť a zodpovedajú predpisom a normám.

Vykonávame nasledovné služby:

 • Meranie transformátora VN
 • Kontrola a údržba VN zariadení / rozvádzača, prípojníc
 • Kontrola a údržba NN zariadení
 • Revízia uzemnenia a bleskozvodu
 • Test vysokonapäťových ochrán
 • Test izolačných vlastností izolačného oleja transformátora
 • Kontrola vybavenia a celistvosti trafostanice
 • Údržba trafostanice, kobky , kiosk , kiosková trafostanica
 • Termovízia
 • Kontrola a revízia prípojky vysokého napätia VN

Pod revíziu vysokého napätia spadajú všetky elektrické zariadenia a systémy, ktoré pracujú s napätím nad 1 kV. Medzi najčastejšie zariadenia, ktoré podliehajú revízii vysokého napätia, patria

Transformátory sú zariadenia, ktoré menia elektrické napätie z jednej úrovne na inú najčastejšie 22kV na 0,4kV

Vedenia s vysokým napätím: Vedenia s vysokým napätím na prenos elektrickej energie pri vysokom napätí.

Spínače s vysokým napätím: Spínače s vysokým napätím , ktoré sa používajú na zapínanie a vypínanie elektrickej energie.

Ochranné zariadenia: Ochranné zariadenia majú za úlohu chrániť elektrické zariadenia a systémy pred akýmikoľvek formami poškodenia.

Medzi ďalšie zariadenia, ktoré sa často kontrolujú pri vysokom napätí, patria tiež komponenty ako kondenzátory, poistky a elektrické zásuvky.

es_ES