Izolačný odpor podláh a stien , Antistatika

Meranie a revízia antistatických podláh a stien

Vykonávame meranie, revíziu izolačného odporu podláh a stien, ESD a antistatických podláh s vystavením protokolu a správy z revízie zariadenia.

Antistatické a vodivé podlahy sú špeciálne podlahy, ktoré vynikajú špeciálnou elektrickou vodivosťou a sú vhodné do priestorov, kde je nutné zabránit vzniku elektrostatických výbojov. Tieto materiály sa dajú použiť tam, kde je nutnosť vodivých či antistatických podláh. Antistatická podlaha nemôže generovať elektrostatické napätie na osobe, ktorá se po nej pohybuje aj bez použitia vodivej či antistatickej obuvi. Tieto podlahy musia znížit elektrostatické napätie bez ohľadu na relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti, či výrobnej hale.

Merania antistatických podláh sa vyžadujú hlavne v zdravotníckych zariadeniach, priestoroch lakovní a na pracoviskách konštrukcie jemnej elektroniky, kde musí byť nainštalovaná antistatická podlaha. Disponujeme kvalitnými meracími prístrojmi a sondou určenou na meranie izolačného odporu podláh, stien a špeciálnych nivelačných povrchov.

Na celom území Slovenskej republiky vykonávame merania a revízie:

  • Antistatických podláh
  • Elektrostatických podláh
  • Izolačný odpor stien
  • Izolačný odpor podláh
  • ESD podlahy a pracoviská

Hodnoty na zaradenie podláh podľa STN EN 34 1382:

ESD Podlaha

Elektricky vodivý materiál (do 50kΩ)

Tento materiál nie je schopný hromadiť vo väčšom množstve elektrostatický náboj, pokiaľ je spojený so zemou. Jeho vnútorná rezistivita je rovná alebo menšia než 10Ωm. 

Elektrostaticky vodivý materiál (od 50 kΩ do 1MΩ)

Tento materiál má schopnosť odvádzať elektrostatický náboj vznikajúci prevádzkou na jeho povrchu, pokiaľ je spojený so zemou. Jeho vnútorná rezistivita je 10< 10Ωm. 

Antistatický materiál ( od 50 kΩ do 100MΩ)

Tento materiál nie je schopný hromadiť vo väčšom množstve elektrostatický náboj, pokiaľ je spojený so zemou. Jeho vnútorná rezistivita je 10< 10Ωm. 

Nevodivý materiál ( nad 1000MΩ)

Vlastnosťou tohto materiálu je jeho vnútorná rezistivita meraná pri okolitej teplote a 50% relatívnej vlhkosti, ktorá je väčšia ako 10Ωm. 

Normy: STN 33 2000-4-41 čl 413.3 ; STN 33 2000-6-61 čl 612.5 , STN 34 1382

Nevodivé okolie nesmie byť menšie ako:

  • 50 kΩ, menovité U inštalácie neprekračuje 500V
  • 100 kΩ, menovité U inštalácie prekračuje 500V (1kVAC a 1,5 kVDC)

 

Meranie povrchového odporu:

Metóda meria elektrický odpor povrchu podlahy. Meranie sa vykonáva pomocou testera, ktorý sa priloží k povrchu podlahy dvoma elektródami. Odpor sa meria v megohmoch (MΩ). Podľa normy STN EN 100 015 by mal byť povrchový odpor antistatickej podlahy v rozmedzí 10^4 až 10^9 Ω.

Meranie bodového odporu:

Táto metóda meria elektrický odpor medzi povrchom podlahy a zemou. Meranie sa vykonáva pomocou revízneho prístroja, ktorý sa priloží k povrchu podlahy jednou elektródou a druhá elektróda sa pripojí k uzemneniu. Odpor sa meria v ohmoch (Ω). Podľa normy STN EN 100 015 by mal byť bodový odpor antistatickej podlahy menší ako 1 Ω.

Metóda relatívnej vlhkosti:

Vlhkosť vzduchu ovplyvňuje vlastnosti a vodivosť aj antistatickej podlahy. Preto je dôležité pri meraní antistatickej podlahy zmerať aj relatívnu vlhkosť vzduchu. Na meranie sa použije vlhkomer. Podľa normy STN EN 100 015 by mala byť relatívna vlhkosť vzduchu v priestore s antistatickou podlahou v rozmedzí 30 až 70 %.

Okrem merania odporu a vlhkosti je dôležité vizuálne skontrolovať aj stav antistatickej podlahy. Povrch podlahy by mal byť bez trhlín, dier a iných poškodení. Akékoľvek poškodenie podlahy môže ovplyvniť jej antistatické vlastnosti.

Naši kvalifikovaní revízny technici s kvalitnou meraciou technikou a skúsenosťami vám radi vykonajú revíziu, meranie, skúšku a vystavia revíznu správu.

Tu je zoznam relevantných noriem a predpisov pre antistatické podlahy:

  • STN EN 100 015: 2001 – Elektrické inštalácie v budovách – Časť 1: Všeobecné požiadavky
  • Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVR SR o technickej bezpečnosti elektrických zariadení
  • Nariadenie vlády SR č. 314/2001 Z. z. o technickej bezpečnosti výrobkov
es_ES