Revízia pracovných strojov

odborná prehliadka elektroinštalácia pracovného stroja

Vykonávame Odborné prehliadky a Odborné skúšky na strojových zariadeniach a pre priemyselné objekty ako celok. V prípade zistených nedostatkov oboznamujeme zákazníka a pracujeme na ich odstránení. V prípade potreby sme schopní vytvoriť dokumentáciu, ako sú návody strojov, schémy, výrobné štítky a ostatné povinné podklady, ktoré sú dôležité pre správne zaradenie stroja do prevádzky.

Pre zákazníkov sme schopní stroje upraviť podľa noriem STN a EU, zrevidovať, doplniť dokumentáciu a sprostredkovať odborné posúdenie ( úradnú skúšku od Technickej inšpekcie SR ).  Náš revízny technik pre stroje a strojové zariadenia sa zaoberá bezpečnosťou pracovných strojov v priemysle a snaží sa dodržať bezpečnosť vo výrobe a prevádzke strojov a zariadení. Naša firma kontroluje, vykonáva a vypracúva dokumentáciu ako manuál pracovného stroja a návod na obsluhu pracovného stroja. Snažíme sa pritom dodržiavať lehoty revízií pracovných strojov. Výsledkom našej práce je protokol o kontrole pracovného stroja, revízna správa, v prípade záujmu aj termovízia. Vieme byť nápomocní aj pri úradných skúškach alebo ich kompletne zariadiť, v prípade záujmu sledujeme lehoty revízií. Odborná Prehliadka a Odborná Skúška elektrických častí pracovných strojov nazývaná Revízia pracovných strojov sa riadi podľa normy STN EN 60 204-1 / IEC 60 204.

Pevne pripojené pracovné stroje sú zložené z rôznych častí a rôznych prvkov, preto je ku kontrole nutné pristupovať so širokými znalosťami z danej oblasti.

Elektrický stroj musí byť inštalovaný a prevádzkovaný v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávne používanie alebo na prvý pohľad neviditeľné poškodenie elektrického stroja môže spôsobiť vážnu poruchu zariadenia, ohrozenie zdravia pracovníkov a odstavenie výroby.

Revíziu pracovných strojov vykonávame s modernými meracími prístrojmi, ktoré dokážu merať napätím až do 2500V a prúdom 10A, čo nám zaručuje presné meranie s nízkou odchýlkou merania. Norma IEC 60204/STN EN 60204-1 sa aplikuje na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch pevne upevnených a neprenosných počas práce. Norma platí pre elektrické zariadenia alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1000 V striedavého alebo 1500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto norma, začína v mieste pripojenia zdroja energie k elektrickému zariadeniu pracovného stroja.

Revízie / Odborné Prehliadky a Odborné skúšky elektrických častí strojov robíme:

 • v priemyselných objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
 • v priemyselných objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
Dôraz kladieme na úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie strojného zariadenia a správne vyhodnotenie rizika vznikajúce jeho prevádzkou.

Základné údaje o Odbornej Prehliadke Odbornej skúške elektrických častí pracovných strojov je popísaná v nasledujúcich tabuľkách.

Postupy a požadované podklady k výkonu revízie sú uvedené napr.: v STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN ES 59009 (33 1620), STN EN 60204-1 (33 2200) STN EN 62305(34 1390) a ďalších.

V prípade záujmu zabezpečujeme k strojovým zariadeniam aj: elektrické schémy, strojovú dokumentáciu a návod na obsluhu, ktorý musí byť v štátnom jazyku.

Revízia elektrických častí pracovných strojov pozostáva z nasledovných činností:

 • Overenie zhody elektrických častí s technickou dokumentáciou
 • Skúška izolácie a izolačného odporu
 • Skúška napäťím
 • Funkčné skúšky
 • Overenie ochrany samočinného vypnutia
 • Ochrana pred zvyškovým napätím

Revíziu je potrebné vykonávať najmä v prípade nasledovných typov strojov:

 • Stroje na obrábanie plastov a gumy
 • Stroje na obrábanie kovov
 • Stroje na spracovanie dreva
 • Priemyselné zdroje
 • Montážne stroje
 • Mobilné stroje
 • Zdvíhacie stroje
 • Stroje na manipuláciu s materiálom
 • Textilné stroje
 • Stroje pre chladiarenstvo a vzduchotechniku
 • Potravinárske stroje
 • Stroje na spracovanie papiera
 • Čerpadlá
 • Baliace stroje
 • Pracie stroje
 • Ohrievacie stroje a klimatizácie
 • Stroje na prepravu osôb
 • Dvere na elektrický pohon
 • Ostatné pracovné stroje

Pričom sa vykonáva:

 • Odborná prehliadka a Odborná skúška na novo vyrobený stroj
 • Odborná prehliadka a Odborná skúška na stroj, ktorý je v prevádzke
 • Odborná prehliadka a Odborná skúška stroja po oprave alebo rekonštrukcii
revizia pracovneho stroja
nb_NO