Revizia bleskozvodu

Ochrana Pred Bleskom (LPS), Revízia Bleskozvodu

A Vnútorná Ochrana Pred Bleskom (LPMS), V Praxi Označovaná Ako Odborná Prehliadka A Odborná Skúška / Revízia Bleskozvodu A Všetkých Súčastí, Ktoré Chránia Objekt Pred Účinkami Atmosférickej Elektriny, Teda Zvody Bleskozvodu, Zachytávacie Tyče A Podobne.

Vykonávame:

Revízie bleskozvodov a posúdenie ich stavu sa vykonáva meraním a komplexnou kontrolou sústavy bleskozvodnej sústavy. Zvod nemôže vykazovať väčší zemný odpor ako 10 Ω. V niektorých prípadoch sa posudzuje aj celá sústava kompletným meraním celej sústavy a porovnaním s vypočítanou hodnotou, ktorá sa počíta pomocou vlastného vzorca, nie na základne aritmetického priemeru, ako to prezentujú niektorí revízni technici .
Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný za účelom zníženia fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Jeho súčasťou je ochrana pozostávajúca z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom – laicky povedané, bleskozvod. Je dôležité, aby budovy, ktoré sú pred bleskom chránené zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodným zariadením), boli skontrolované – prehliadnuté a meraním boli overené ich hodnoty. Odbornú prehliadku LPS má vykonať odborník na ochranu pred bleskom podľa požiadaviek STN EN 62305-3 – vonkajšia ochrana, STN EN 62305-4 – vnútorná ochrana.

Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom.
Príklady možného zatriedenia objektov: 

LPS I. nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
LPS II. školy, supermarkety, katedrály
LPS III. obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
LPS IV. objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Našou hlavnou činnosťou je montáž a revízia klasických bleskozvodov, ale aj aktívnych bleskozvodov s kontrolou a meraním prepäťových ochrán.

Naša činnosť Odbornej Prehliadky a Odbornej Skúšky / Revízie bleskozvodu ( LPS ) pozostáva z týchto činností:

  • Meranie zvodov bleskozvodu (hromozvod)
  • Meranie uzemňovacej sústavy
  • Meranie prechodového odporu
  • Kontrola všetkých súčastí bleskozvodu
  • Vizuálna prehliadka
  • Doplnkové meranie a kontrola
  • Vypracovanie a odovzdanie správ v podobe Východiskovej alebo Periodickej revíznej správy
  • Ochrana proti prepätiu (prepäťová ochrana, inak označovaná aj ako: "prepätovka")

Lehoty vykonávania periodických Odborných Prehliadok a Odborných skúšok / Revízií sú popísané v nasledovnej tabuľke, ktorá sa riadi podľa vyhlášky 398/2013, ktorá mení a dopĺňa 508/2009:

Druh objektu a zariadenia

Lehota (roky)

b) Revízia Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny / revízia bleskozvodov

 

1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru

2

2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

2

3. ostatný objekt

5

c) Rebízia Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny / revízie bleskozvodov

 

1. hladina ochrany LPL I a II

2

2. hladina ochrany LPL III a IV

4

3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu

1

V tabuľke je možné vidieť základné rozdelenie objektov doby na vykonanie periodickej revízie v rokoch . V prípade neštandardného prostredia môžu byť tieto lehoty kratšie.

Zjednodušený orientačný cenník Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky / revízia bleskozvodu cenník:

 – Cena sa môže meniť v závislosti od náročnosti, počtu zvodov, technického vyhotovenia a podobne. V prípade záujmu vám vyhotovíme cenovú ponuku práve na vašu nehnuteľnosť.

Druh RevízieCena v EUR od:
Zvod bleskozvodu19
Spojitosť2,5
Kontrola zariadeníPodľa PD

Všetkým klientom sa snažíme vyjsť v ústrety prostredníctvom zliav, zmluvní partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu. Pre veľké objekty je cena stanovená dohodou, s množstevnou zľavou. Pre klientov z Banskobystrického kraja, napríklad z miest Zvolen, Detva a Banská Bystrica, vieme revíziu bleskozvodu vykonať do 24 hodín.

Táto kategória je zameraná na : revízie bleskozvodov, revízie bleskozvodov cena, revízie bleskozvodov ako často, revízie bleskozvodov cenník, revízie aktívnych bleskozvodov, revízia aktívneho bleskozvodu, revízia aktívnych bleskozvodov,, revízny technik , meranie bleskozvodu, meranie uzemnenia, revízia blekozvodu , revízia ochrany pred bleskom, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, správa o revízii bleskozvodu, revízna správa bleskozvodu, revízia aktívneho bleskozvodu, revízie bleskozvodov lehoty, správa o revízii bleskozvodu,revízia bleskozvodu, revízie bleskozvodov lehoty, správa o revízii bleskozvodu, revízna správa bleskozvod,revizny technik bleskozvod , Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota

nb_NO