Revízia elektrických spotrebičov a náradia

Revízie Elektrických Spotrebičov A Náradia Pre Firmy, Podniky A Organizácie Profesionálne, Kvalitne, Rýchlo A Cenovo Výhodne.

revízia spotrebičov - predlžovacích prívodov

Elektrické spotrebiče a náradie musia zodpovedať predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaním údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok alebo, inak povedané, vykonanie revízie elektrických spotrebičov, náradia, prístrojov a strojov ustanovených osobitnými predpismi § 13 ods. 3, Zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(Zákon č. 309/2007 Z. z., Zákon č. 140/2008 Z. z., a normou STN 33 1600, STN 33 1610, čím musí byť zabezpečená základná bezpečnostná požiadavka ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Zamestnávateľ je povinný vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov, medzi ktoré patrí aj revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

naša revízia elektrických spotrebičov a náradia zahŕňa:

 • revíznu kartu elektrického ručného náradia
 • Označenie spotrebiča špecializovaným značením
 • Vykonanie fyzickej kontroly a merania
 • protokol o revízii elektrického ručného náradia
 • revíznu správu spolu zo zoznamom s príslušnými dokumentmi

Elektrické ručné náradie a spotrebiče musia byť pri svojej činnosti bezpečné. Každé elektrické ručné náradie používané v prevádzke musí prejsť pravidelnou kontrolou a pravidelnou revíziou v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. Revíziu na elektrickom ručnom náradí / spotrebiči je potrebné vykonať aj po každej oprave pred uvedením zariadenia do prevádzky. Kontroly a revízie elektrického ručného náradia počas ich používania sa vykonávajú podľa STN 33 1600, kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania sa vykonávajú podľa STN 33 1610. Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov vykonávame meracími prístrojmi na mieste ich hlavného používania. Náš revízny technik vykonáva všetky potrebné merania a kontroly, s vystavením protokolu a záznamu o kontrole.

Lehoty Revízií Elektrického Ručného Náradia A Revízií Elektrických Spotrebičov:

Skupina

Trieda elektrického náradia

I.

II. a III.

A

6 mesiacov

12 mesiacov

B

3 mesiace

6 mesiacov

C

2 mesiace

3 mesiace

Skupiny Náradia Podľa Používania:

– s náradím sa pracuje len občas (max. do 100 prevádzkových hodín za rok)

– s náradím sa pracuje často, ale krátkodobo (100 až 250 prevádzkových hodín za rok)

– s náradím sa pracuje často a dlhšiu dobu (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok)

revízia ručného náradia

Lehoty Kontrol A Revízií Elektrických Spotrebičov:

Skupina elektrických spotrebičov

revízia spotrebiča držaného v ruke

revízia prenosného spotrebiča

revízia neprenosných a pripevnených spotrebičov

Kontrola

Revízia

Kontrola

Revízia

Kontrola

Revízia

A

Vždy pred ich vydaním používateľovi

B

Pred použitím

1 x za 3 mesiace

Pred použitím

1 x za 3 mesiace

Pred použitím

1x za 6 mesiacov

C

Pred použitím

1x za 6 mesiacov

Pred použitím

1 x za 12 mesiacov

Pred použitím

Podľa STN 33 1500:2007

D

1x za týždeň

1x za 12 mesiacov

1x za 1 mesiac

1 x za 12 mesiacov

1x za 3 mesiace

Podľa STN 33 1500:2007

E

1 x za mesiac

1x za 12 mesiacov

1x za 6 mesiacov

1 x za 24 mesiacov

1x za 12 mesiacov

Podľa STN 33 1500:2007

Rozdelenie Elektrických Spotrebičov:

 • elektrické spotrebiče držané počas normálneho používania v ruke (sú najnebezpečnejšie)
 • prenosné spotrebiče do 18 kg (nie sú trvalo pripojené - patrí sem aj osobný počítač)
 • neprenosné spotrebiče, ťažšie ako 18 kg
revízia spotrebičov

Rozdelenie elektrických spotrebičov do skupín pre potreby revízie:

 • skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore
 • skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Vykonávame všetky potrebné merania spotrebičov a náradia. Medzi najzákladnejšie patrí:

 • meranie odporu ochranného vodiča (RPE)
 • meranie izolačného odporu (RIZ)
 • meranie náhradného unikajúceho prúdu (ID) – náhradnou metódou
 • meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom (IPE)
 • meranie dotykového prúdu (IF)
 • meranie rozdielového unikajúceho prúdu (IΔ)
revízia pracovných strojov

Našim zákazníkom poskytujeme priazvnivé ceny za revízie elektrických spotrebičov a náradia. Stály klienti majú prístup k elektronickým revíziám a dokumentom.

Čo Všetko Sa Kontroluje?

 • podrobná prehliadka a zistenie stavu elektrického ručného náradia
 • pripojenie ochranného vodiča PE
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor) - izolačný stav
 • skúšku chodu a funkčnosti náradia
 • vypracovanie revíznej karty o OPaOS elektronáradia a spotrebiča

Aké Sú Napríklad Elektrické Ručné Náradia ?

Elektrické ručné náradia sú napríklad:

 • Brúsky a rozbrusovačky (diamantové, excentrické, vibračné, uhlové, stolové, dvojkotúčové, pásové, priame a iné)
 • Píly, a rezacie náradie (priamočiare, kotúčové, stacionárne, univerzálne a iné)
 • Vŕtačky (príklepové, kladivá, stojanové a iné)
 • Frézy (horné, jednoročná, frézka a iné)
 • Predlžovačky
 • Hoblíky
 • Klincovačky
 • Predlžovacie prívody
 • Hobľovačky a zrovnávače
 • príklepová náradie
 • stavebné náradie
 • náradie v dielni
 • kuchynské náradie a náčinie

Evidencia pomocou čiarových kódov

ciarovy kod

Pre zákazníkov vykonávame aj evidenciu zariadení pomocou jedinečných čiarových kódov, ktoré sa pridelia počas revízie. Následne je možné presne typizovať zariadenie a tento jedinečný kód je možné použiť na invertarizáciu. Evidenčná karta spotrebiča a náradia bude obsahovať náš jedinečný kód, čo v prípade kontroly eliminuje zbytočné nepríjemnosti.

Pre všetkých klientov sa snažíme  prostredníctvom zliav a zmluvní partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu. Pre väčšie množstvo spotrebičov a zriadení je cena stanovená s množstevnou zľavou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára

Kto Je Povinný Vykonávať Revízie El. Spotrebičov A Náradia ?

Zákon č. 124/2006 Z.z. ods.1 §9 „Kontrolná činnosť“  , hovorí že  zamestnávateľ je povinný:

Dodržiavať všetký právne predpisy a normy  a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a zabezpečiť správanie na pracovisku, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; a to hlavne odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení inak nazívané aj revízie .celé znenie nájdete na www.zakonypreludi.sk

 §13 „Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov“ zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.Citované z www.zakonypreludi.sk

Teda z uvedného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) inak nazvané. revízie a kontroly na VTZ elektrickom, na elektrických spotrebičoch, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Táto téma je zameraná ná: revízie elektrických spotrebičov, revízie spotrebičov cena, revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia, protokol o revízii ručného náradia, revízna karta elektrického ručného náradia,protokol o kontrole elektrického spotrebiča, protokol o revízii ručného náradia,revízna karta elektrického ručného náradia, evidenčná karta elektrického ručného náradia, protokol o revízii ručného náradia,revízna karta elektrického ručného náradia, revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia, revízie elektrických spotrebičov, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Výrobná hala, Podnik, Evidencia, Priemysel  

 

Revízia spotrebičov cena? , cenovú ponuku vám radi vyhotovíme po kontaktovaní cez  našu emailovú schránku: reeltech@reeltech.sk

 

Kde všade sme už revíziu vykonali?

 • Bratislava
 • Nitra
 • Trenčín
 • Trnava
 • Žilina
 • Prešov
 • Banská Bystrica
 • Považská Bystrica
 • Piešťany
 • Skalica
 • Myjava
 • Senica
 • Holíč
 • Hlohovec
 • Galanta
 • Dunajská Streda
 • Komárno
 • Levice
 • Nové Zámky
 • Banská Bystrica
 • Žilina
 • Prešov
 • Martin
 • Považská Bystrica
 • Ružomberok
 • Liptovský Mikuláš
 • Zvolen
 • Lučenec
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Banská Štiavnica
 • Krupina
 • Detva
 • Hriňová
 • Košice
 • Prešov
 • Humenné
 • Michalovce
 • Spišská Nová Ves
 • Bardejov
 • Poprad
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Snina
 • Vranov nad Topľou
 • Trebišov
 • Gelnic
hu_HU