Elektrická prípojka – Projekcia

Vyhotovujeme Projekt Elektrickej Prípojky Do Niekoľkých Dní!

Projektová Dokumentácia Prípojky Na Požiadanie, Stačí Nás Len Kontaktovať - Realizácia Na Celom Území Slovenska Bez Zvýšených Nákladov a bezkonkurenčné ceny ! ! !

Projekt prípojky pre váš dom, chatu alebo garáž
Vykonávame projektové dokumentácie všade tam kde potrebujete, rýchle dodanie, skvelá cena, a všetky potrebné podklady
Previous slide
Next slide

Na vypracovanie projektu prípojky potrebujeme:

 • Parcelné číslo, katastrálne územie
 • Údaje o vlastníkovi, prípadne stavebníkovi, s telefonickým a emailovým kontaktom
 • Náčrt v katastrálnej snímke alebo v inej situačnej schéme, kde je zobrazené najbližšie miesto pripojenia (el. stĺp/rozvodnica), miesto kde by ste chceli mať umiestnený elektromer (v prípade, že plánujete príjazdovú cestu,parkovisko,...)
 • Fotky z miesta, kde bude viditeľné miesto pripojenia a hranica pozemku
 • Ak je na stĺpe vzdušného vedenia číslo, tak jeho číslo
 • Popis stavby: druh stavby, spôsob kúrenia, ohrevu teplej vody

Prípojka Rodinného domu

Prípojka chaty

Prípojka garáže

elektrická prípojka na pozemok pre vašu nehnuteľnosť

Ako na elektrickú prípojku?

projekt prípojky reeltech

Pri stavbe každej novostavby alebo pri rozsiahlejšej rekonštrukcií sa nevyhnete problému zhotovenia elektrickej prípojky.

Elektrická prípojka musí byť podľa nových noriem (STN 33 3320:2002 ) verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera.

Postupnosť:

Najlepšie je, ak si najprv vybavíte žiadosť o pripojenie. Na jej vybavenie budete potrebovať príslušné tlačivo, ktoré nájdete na stránkach lokálnej distribúcie, katastrálnu mapa a mapu širších vzťahov. Mal by v nej byť zakreslený náčrt, kadiaľ chcete viesť elektrickú prípojku. Týmto krokom viete ušetriť čas a vyhnúť sa nepríjemným komplikáciám.

Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt, ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba. Projektová dokumentácia obsahuje Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka. Celú túto časť vám vieme zabezpečiť v prípade záujmu o projekt elektrickej prípojky, kontaktujte na reeltech@reeltech.skNaša cena závisí od komplikovanosti,a dodaných podkladov. 

Technická časť: prípojka pre rodinný dom sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá musí byť vyhotovená podľa normy STN 35 9754.

Na stĺpe verejného rozvodu sa vyhotoví prípojková skriňa, od ktorej vedie vodič smerom k elektromeru. Najčastejšie sa používa hliníkový vodič AYKY 16mmaž 35mm2. Pozor na vyhotovenie elektrickej prípojky medeným vodičom! V dnešnej dobe niektoré energetiky toto vyhotovenie nedovoľujú! Množstvo elektrikárov si neuvedomuje, že ak spája medený a hliníkový vodič, nastáva elektro-chemická reakcia a môže to spôsobiť veľké problémy, dokonca až požiar. Z toho dôvodu si energetické podniky takmer všetko prispôsobujú na pripojenie hliníkových vodičov. Elektromerový rozvádzač musí byť vyhotovený v oplotení alebo na hranici pozemku tak, aby bol kedykoľvek prístupný! Stredové okienko elektromera musí byť vo výške 1,5 až 1,7m. Vodič sa musí viesť v príslušnej hĺbke, ale je dobré, ak je v nemrznúcej hĺbke (80 cm) v pieskovom lôžku, na ktorom je položená buď tehla, alebo výstražná fólia. Elektromerový rozvádzač musí byť uzemnený a jeho zemný odpor nesmie presahovať 5 Ohm. Uzemnenie sa vykonáva pomocou pásoviny, ktorá sa kladie na dno výkopu v dostatočnej vzdialenosti od silového vodiča, najčastejšie po celej dĺžke a v niektorých prípadoch sa aj spája s Hlavnou uzemňovacou svorkou v dome. Vznikne tak pospájanie na rovnaký potenciál.

Z elektromerového rozvádzača sa následne vedie vodič do Hlavného rozvádzača v dome, ktorý už môže byť medený a spravidla máva o stupeň menší prierez ako hliníkový vodič.

Po zhotovení technickej časti je potrebné vykonať Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku (revíziu). Tú vyhotoví elektrotechnik špecialsta ( revízny technik), ktorý po obhliadke a meraní všetkých potrebných veličín spíše správu. 

V prípade záujmu o Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku, inak nazývanú ako „revízia elektrickej prípojky“, nás kontaktujte na reeltech@reeltech.sk alebo 0901703235.

Následne s celou projektovou dokumentáciou a revíznou správou požiadate miestnu energetickú distribúciu o pripojenie do siete.

Na Slovensku môžete podľa umiestnenia požiadať o pripojenie do nasledovných distribučných sústav:

Západoslovenská distribučná https://www.zsdis.sk/

Stredoslovenská distribučná https://www.ssd.sk/

Východoslovenská distribučná https://www.vsds.sk/edso/domov

Veľmi dobre rozpísaný postup pripojenia nájdete aj na stránke VSD, kde je popísaný aj celý administratívny postup. Článok nájdete na tomto odkaze –  vsd nn pripojenie

Celý technický proces Vám vieme zrealizovať a vy, ako náš zákazník, dostanete všetky podklady potrebné na pripojenie. Popisané sú aj na našom webe zameranom na elektrické prípojky www.elektrickapripojka.eu/.  Avšak vzor projektu a celá projektová dokumentácia je autorským dielom a nie je možné ju bez súhlasu kopírovať

Ako dlho trvá pripojenie?

Pripojenie zavísí od viacerých faktorov:

 • konkretnej distribúcie tá ma lehotu 30 dni.
 • vyjadrenie príslušného úradu : ohláška drobnej stavby
 • samotná realízácia
 • vyjadrenie ďalších dotknutých strán

Koľko stojí zavedenie elektriny na pozemok?

Táto suma je dosť individuálna nakoľko sa mení na základe : dlžky výkopu, dlžke použítého vodiča, Prierez a jednotkovej ceny za meter.

Prípojka vzduchom

Prípojka pre domácnosť

Prípojka v zemi

Elektrická prípojka rodinného domu

Je Jedna Z Najdôležitejších Inžinierskych Pripojení Preto Je Nutné Ju Začať Realizovať Čo Najskôr. Tak Aby Projekt Prípojky Nn Bol Schválený Čo Najskôr A Zriedenie Dostatočne V Predstihu Pred Samotnou Stavbou. Celé Postavenie Elektrickej Prípojky Môže Trvať 2mesiace- V Závislosti Od Distribučnej Sústavy

 • Pripojku rodinného domu pre novostavbu: poväčšine sa jedná prípojka pre ešte nepostavený rodinný dom. V tomto prípade sa prípojka zriaduje hlavne aby bolo možné začať stavebné práce pri ktorých je potrebná elektrika. V projekte rovno navrhujeme umiestnenie stavebného rozvádzača z ktorého je možné napojiť 230V a 400V spotrebiče. Tento postup je pomerne bežný a aj najjednoduchší. Po postavení rodinného domu sa už len pripojí prívodný vodič do domu, pričom stavebný rozvádzač (antoník) buď zostane alebo sa zdemontuje.
 • Rekonštrukcia pôvodnej elektrickej prípojky : Jedná sa hlavne keď dom je pripojený cez „strešník“ alebo inak nazvané „elektrická prípojka na streche“. Tá sa väčšinou rekonštruuje z viacerých dôvodov – nevyhovujúceho pripojenia, trvalého odpojenia keď už nie je možné ju opätovne použiť, rekonštrukcia elektrickej prípojky. Vtedy sa vyhotoví nový projekt kde sa navrhne nové riešenie pripojenia z elektromerovým rozvádzačom v oplotení. Po realizácia sa elektrická prípojka vzducom zdemontuje a celá prípojka je vedená v zemi nie pripojením cez strešník.
 • Projektovanie prípojok cez strešník sa už dnes nezriaduje (iba ak vodič je ukotvený o stenu a priamo zvedený do elektromerového rozvádzača v oplotení bez prerušenia.

Elektrická prípojka k chate

Elektrická prípojka na chatu

V mnohých prípadoch sa začína pripájanie doposiaľ nepripojených rekreačných objektov: chát, záhradných chatiek,vidiechkých domov.Alebo iných usadlostí nachádzajúcich sa na samote.

Naša firma má široké skúsenosti s projektovaním pripojenia chatiek a rekreačných domčekov zriadením pripojenia na chatu alebo k chate.

Projekt sa nijako nelíši od projektu ako pre iné stavby. Jediný zásadný rozdiel je veľkosť ističa a počet potrebných fáz. Zákazníkom navrhujeme aby si vytvorili aspoň prípravu na trojfázové pripojenie pričom ak je postačujúce tak sa zriadi len jednofázové pripojenie chatky ale v budúcnosti v prípade väčšej zmeny alebo potreby len za pomocou žiadosti a zmenou ističa sa zriadi trojfázové (380V/ 400V )pripojenie objektu.

Elektrická prípojka garáže

Elektrická prípojka garáže Zriadenie elektroinštalácie v garáži a celkové jej pripojenie sa začína čoraz častejšie zriaďovať. Pri projektovaní prípojky pri starej garáži tento proces vôbec nie je jednoduchý nakoľko sa veľa krát jedná o staré pôvodné garáže kde sa nepočítalo na „zavedenie elektriny do garáže“.  Ale nie nemožný. Našich zákaznikov vždy navedieme či je potrebné si všimnúť a čo je potrebné vybaviť aby sa garáž pripojila.  Pri novostavbách a podzemných garážach je proces obdobný. Mnohokrát v týchto prípadoch je potrebné povolenie správcu prípadne vymyslieť spôsob prípojenia a merania

sv_SE