ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

 

Servis a udržba Fotovoltiky reeltechVykonávame Servis a údržbu fotovoltických elektrární.

Audit technického stavu, a automatické nahlasovanie údajov

Počas praxe servisovania fotovoltaických elektrární sa často stretávame s takmer laickými otázkami - čo vlastne robíme? Sú fotovoltaické systémy často poruchové? Ako dokážeme lokalizovať jednotlivé poruchy?

Činnosť na fotovoltaických zariadeniach, či už na malých strešných inštaláciách alebo veľkých plošných elektrárňach, nepozostáva len z bežných elektrikárskych prác, ale častokrát aj z preventívnych kontrol a špecifických úkonov na celých zariadeniach pomocou špeciálnych meracích prístrojov, ktoré dokážu identifikovať poškodené panely alebo sekcie panelov, ktoré voľným okom alebo klasickým meracím prístrojom nie sú rozpoznateľné. Časté je aj preventívne meranie elektroinštalácií a meranie prechodových odporov. Snažíme sa dosiahnuť, aby fotovoltaická elektráreň pracovala správne ako celok, s čo najmenšou stratou na výkone.

Čo všetko treba vyknať s fotovoltickou elektrárňou?

 

Prevádzkovanie

 

Online monitorovanie chodu fotovoltaickej aplikácie a mesačné vyhodnocovanie výroby a výkonnosti.

Sprístupnenie monitorovacieho softvéru pre konečného užívateľa a jeho zaškolenie

Energetická administratíva

Kompletné prevzatie všetkých činností ako je periodická príprava podkladov, podávanie žiadostí a výkazov pre všetky subjekty ako sú ÚRSO, OKTE, Distribučné spoločnosti a subjekty obchodujúce s elektrickou energiou

Registrácia fotovoltaickej aplikácie a konečného užívateľa v OKTE a pravidelné zasielanie výkazov do systému

Zastupovanie konečného užívateľa voči štátnym inštitúciám ako je stavebný úrad, colný úrad atď.

 
 

Servis a údržba

 

Hotline pohotovostný servis 24/7 s nástupom odstraňovania porúch do 24 hodín

záručný servis: bezodplatne do 24 mesiacov v rámci záručnej doby na celé dielo aj s výmenou vadných zariadení

pozáručný servis: servisné úkony sú hradené z paušálneho poplatku a náhradné diely podľa stavu rozšírenej záručnej doby na daný produkt. Zariadenia v rámci záručnej doby sa vymenia bezodplatne

Preventívna údržba a profylaktika zariadení v rámci záručnej doby

12 mesačná perodická kontrola stability podporných konštrukcií a uchytenia fotovoltaických modulov

12 mesačná periodická diagnostika stavu fotovoltaických striedačov, uťahovanie spojov a svorkovníc a výmena vzduchových filtrov.

Online periodické sledovanie a diagnostika stavu a chybových hlásení fotovoltaických striedačov.

 

 

Nahlasovanie údajov na OKTE

Každá FVE nad 10kW musí spľnať štátne nariadenia a normy a jedno z nich je nahlasovanie údajov na OKTE.

- zabezpečujeme plneautomatické a funkčné riešenie

Automatizované nahlasovanie nameraných údajov oprávneným prijímateľom (OKTE, SEPS, RDS) je proces, ktorý zjednodušuje a zefektívňuje výmenu údajov medzi týmito subjektmi. Tento proces spočíva v automatickom posielaní dát z meracích zariadení a elektromerov na centrálny server a následnej prezentácii týchto dát v reálnom čase oprávneným príjemcom.

V praxi to znamená, že meracie zariadenia, ktoré môžu byť napríklad inteligentné merače elektriny , posielajú namerané údaje na centrálny server, kde sú spracované a uložené. Tieto údaje sú potom automaticky nahlasované a distribuované oprávneným príjemcom, ako sú OKTE (Odborová komunikáčná a transakčná platforma elektroenergetiky), SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) a RDS (Regulačný úrad pre sieťové odvetvia).

Tento automatizovaný proces nahlasovania nameraných údajov umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií medzi týmito subjektmi, čo prispieva k lepšej koordinácii a plánovaniu energetických aktivít. Okrem toho to pomáha minimalizovať náklady a zlepšiť celkovú efektivitu a výkonnosť v sektore energetiky.

 

 

Audit Fotovoltickej elektrárne a zhodnotenie stavu.

 Audit technického stavu fotovoltiky je proces, ktorý sa zameriava na posúdenie a zhodnotenie stavu solárnych panelov a súvisiacich zariadení. Tento proces sa môže vykonávať buď ako preventívna opatrenie s cieľom minimalizovať riziko vzniku problémov a zlyhaní, alebo ako nástroj na identifikáciu a riešenie konkrétnych problémov, ktoré už vznikli.

Počas auditu sa najprv vykoná fyzická kontrola solárnych panelov a zariadení, kde sa zhodnotí ich vzhľad, integrita a funkčnosť. Taktiež sa zisťuje, či všetky komponenty fungujú správne a či nedochádza k preťaženiu alebo iným problémom s napájaním.

Okrem toho sa audit zameriava aj na posúdenie účinnosti a efektívnosti solárneho systému, vrátane hodnotenia výkonu solárnych panelov a celkového výkonu systému. To môže pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné vylepšiť účinnosť a tým zvýšiť výkonnosť a efektivitu fotovoltického systému.

Na základe výsledkov auditu je potom možné vypracovať plán na zlepšenie technického stavu fotovoltiky a optimalizovať jej výkon. Tým sa zabezpečí bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému a zároveň sa minimalizuje riziko porúch a výpadkov, čo v konečnom dôsledku prispieva k úspore nákladov a zvýšeniu výkonu solárneho systému.

Tento audit môže byť veľmi užitočným nástrojom na odhalenie chýb inštalačnej firmy, ktorá solárny systém inštalovala.

Jednou z možností, ako audit fotovoltiky môže odhaliť chyby inštalačnej firmy, je posúdenie a zhodnotenie fyzického stavu a funkčnosti solárnych panelov a súvisiacich zariadení. Ak solárne panely nevykazujú očakávaný výkon, môže to znamenať, že inštalačná firma neinštalovala panel správne alebo že v niektorých oblastiach nedochádza k dostatočnému slnečnému žiareniu. Ďalším faktorom, ktorý môže naznačovať chybu inštalačnej firmy, môže byť nevhodné umiestnenie solárnych panelov, čo môže mať za následok nedostatočný výkon alebo nedostatočnú účinnosť.

Okrem toho sa audit zameriava aj na posúdenie účinnosti a efektívnosti solárneho systému. Ak sa zistí, že solárny systém nevykazuje očakávaný výkon, môže to byť znakom toho, že inštalačná firma nepoužila kvalitné solárne panely alebo že nezvolila správne komponenty a súčiastky.

Na základe výsledkov auditu je potom možné identifikovať konkrétne problémy v solárnom systéme a navrhnúť riešenia na ich odstránenie. Tým sa zabezpečí bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému a zároveň sa minimalizuje riziko porúch a výpadkov. To v konečnom dôsledku prispieva k úspore nákladov a zvýšeniu výkonu solárneho systému a zároveň odhalí chyby inštalačnej firmy a poskytne odporúčania na ich opravu.

 

 

9Fotovoltaická elektráreň meteostanica5% všetkých porúch odhalí monitoring

Mnohokrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí považujú monitoring za zbytočný. Opak je však pravdou. Správny typ monitoringu dokáže chybu na zariadení identifikovať takmer okamžite, čo umožní rýchle vyhodnotenie poruchy a následnú reakciu v podobe opravy danej poruchy. Odchýlky výkonu jednotlivých invertorov sa často nedajú vyhodnotiť hneď, ale v priebehu pár dní je technik informovaný o funkčnosti jednotlivých invertorov, prípadne sekcií fotovoltaickej elektrárne. Na priložených obrázkoch je viditeľný rozdiel vo výkone jednotlivých meničov. Inštalácia monitoringu odhalila veľké odchýlky vo výrobe elektrickej energie v jednotlivých častiach fotovoltaickej elektrárne, čo spôsobovalo v priemere 50% stratu na výkone. Po sledovaní monitoringu a zistení poruchy sa vykonala náprava správnym nastavením a opravou všetkých nedostatkov a priebeh výkonu sa stal opäť lineárnym, bez akýchkoľvek výpadkov a strát na výkone, čo je zobrazené na grafe č2.

 

 

Dôležité je správne nastavenie invertorov

Väčšina invertorov bola inštalovaná s defaultnými nastaveniami pre daný región alebo podľa požiadaviek energetikov. V mnohých prípadoch sa stáva, že práve tieto nastavenia spôsobujú vážne nedostatky vo výrobe, z celkom jednoduchého dôvodu - inštalácia v jednotlivých miestach a intenzita slnečného žiarenia nemusí byť vždy ideálna. K činnosti meniča neprispieva ani zlé nastringovanie panelov na strane DC. Preto je častokrát potrebné meniče nastaviť primerane k miestnym vlastnostiam siete, a tak obmedziť straty na výkone, poruchovosť systému a zvýšiť celkovú životnosť zariadenia.

Graf č. 1

Fotovoltaická elektráreň - graf

Graf č.2

Fotovoltaická elektráreň - graf po náprave

 

ReelTech na Google+

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search