ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Revízia vysokého napätia a výbušného prostredia

 

Disponujeme pracovníkmi vyškolenými na revízie vysokého napätia a výbušného prostredia ATEX).

Revízia VN

Odborná prehliadka a Odborná skúška VN prípojok, trafostaníc a VN vedení nie je pre nás žiadny problém. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti práve s týmito typmi zariadení.

Medzi naše bežné činnosti patrí Odborná prehliadka a Odborná skúška - revízia prípojky vysokého napätia, revízia trafostanice 22kV a revízia vedenia vysokého napätia.

Vykonávame aj komplexnú udržbu trafostanice, meranie transformátora a meranie prípojok vysokého napätia. Problém nám nerobia ani stožiarové a kioskové trafostanice. 

Údržba trafostanice je veľmi dôležitá pre váš podnik, nakoľko dodáva energiu do všetkých priestorov podniku. Mení štandardné napätie 22kV na 400V, jej súčasťou je VN rozvodňa, transformátor a ochrana siete.

 

Vykonávame nasledovné služby:

 • Meranie transformátora VN
 • Kontrola a údržba VN zariadení / rozvádzača, prípojníc
 • Kontrola a údržba NN zariadení
 • Revízia uzemnenia a bleskozvodu
 • Test vysokonapäťových ochrán
 • Test izolačných vlastností izolačného oleja transformátora
 • Kontrola vybavenia a celistvosti trafostanice
 • Údržba trafostanice, kobky
 • Termovízia
 • Kontrola a revízia prípojky vysokého napätia VN

 

Revízia výbušné prostredie

Výbušné prostredie a elektrické časti sú prísne kontrolované a musia byť často revidované, preto je nutné jednotlivé časti dôkladne zrevidovať podľa noriem a predpisov, ktoré uvádza európska smernica č. 94/09/ES (ATEX I), ktorá bola implementovaná u nás v NV č.117/2001 Z.z

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti práve s týmito druhmi prostredia. Vykonávame aj východiskové OPaOS / revízie pre bioplynové elektrárne, kogeneračné jednotky a regulačné stanice plynu.

 

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu:

 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár
 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov
 • Priestory s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín

Elektrotechnik špecialista / revízny technik musí v rámci OPaOS EZ (inštalácie) správne posúdiť výber EEx výrobku alebo zariadenia do daného priestoru.

Revízie akých objektov sme už vykonávali?

 • Bioplynová stanica
 • Čerpacia stanica PHM
 • Sklad s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov
 • Prečerpávacie stanice

 

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme činnosť zodpovednej osoby 

Činnosti zodpovednej osoby za prevádzku elektrickej inštalácie sa riadia podľa STN 34 3100 , a Zákona 124/2006 Zz. Pre zákazníkov vykonávame túto činnosť prostredníctvom nášho technika.

STN 343100.

2.14 osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie: poverená osoba s priamou riadiacou zodpovednosťou

za prevádzku elektrickej inštalácie; ak sa to vyžaduje, môže sa časť zodpovednosti delegovať

na iné osoby v zmysle tejto normy; musí spĺňať kvalifikáciu znalej osoby s vyššou kvalifikáciou

3.3 Pre každú elektrickú inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej prevádzku

Zákon 124/2006 Zz -

§ 13-  (5) Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov

 

 

 

Výkon východiskových a periodických kontrol vysokého napätia môžete kedykoľvek nechať na nás.

 

revízia VN

 

 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search