ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

O&M a Revízie trafostaníc vysokého napätia

Naše služby

Transformátorová stanica s jej súčasťami ako transformátor, vysokonapäťová prípojka, úsekový vypínač, bleskozvod patrí do kategórie vyhradených technických zariadení. Na týchto zariadeniach je povinnosťou prevádzkovateľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), a úkony servis a údržbu.
Image

Pravidelná prehliadka, servis a údržba za vypnutého stavu

Na transformátorovej stanici je nutné vykonávať servis a údržbu vo vypnutom stave, čo zlepší kondíciu celého zariadenia a je možné identifikovať chyby skôr ako nastanú.

Servis a údržba obsahuje:

 • stav konštrukcií a izolátorov na transformátore
 • funkčnosť VN vypínačov, mechanických prvkov
 • kvalitu prúdových spojov a káblových vedení
 •  stav transformátora, stav oleja
 •  čistotu a zaprášenie 
 •  kontrolu ukazovateľov
 • kontrolu káblových koncoviek a káblových súborov

 

Počas prác sa zameriavame na nájdenie poruchových stavov transformátorov, nevhodné montáže káblových súborov, káblových koncoviek, uvoľnených prúdových spojov, správnu funkciu prepäťových ochrán VN.

Image

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na zariadení vysokého napätia a pridružené merania a testy

Na transformátorovej stanici je nutné vykonávať východiskové a periodické odborné preahliaky a odborné skúšky (revízie) elektrického zariadenia a prehliadku transformátorovej stanice vo vypnutom stave podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Tie sa vykonávajú v súlade s platnými STN a predpismi, ktoré určujú povinnú revíziu.

 • - 1x za 4 roky u zariadení vo vonkajšom prostredí,
 • - 1x za 5 rokov u zariadení vo vnútornom prostredí.

V rámci revízie sa vykonáva:

 • meranie na transformátore
 • PI - polarizačný index
 • DAR - dielektrická absorpcia
 • uzemnenie a bleskozvod trafostanice
 • kontrola izolačného plynu SF6
 • termovízia
 • prepäťové ochrany (SPD)
 • test ochrany siete s meracím protokolom
 • stav oleja transformátora (izolačné vlastnosti, vlhkosť)
 •  povinná výbava trafostanice
 •  izolačné stavy prípojky, miestneho vedenia

 

 

Počas prác sa zameriavame na nájdenie poruchových stavov transformátorov, nevhodné montáže káblových súborov, káblových koncoviek, uvoľnených prúdových spojov, správna funkcia prepäťových ochrán VN.

Image

Ročná prehliadka transformátorovej stanice za prevádzky

Vo výrobných zariadeniach, v priemysle, a iných energetických zariadeniach je vhodné vykonať pravidelnú kontrolu zariadení transformátorovej stanice vrátane základných meraní a termovízneho merania:

 •  kontrola stavu okolo trafostanice
 •  stav stavebnej časti trafostanice, statická pevnosť, vetranie, čistota
 •  prístup k živým častiam, uzamykanie, zámky
 •  celistvosť zvodov, uzemnenie
 •  oteplenie prúdových spojov
 •  rozvádzače NN a VN
 •  vlastná spotreba TS
 •  znečistenie izolátorov a bleskopoistiek
 •  stav káblových koncoviek
 •  stav transformátora, hlučnosť

Na základe tejto kontroly je možné včas zasiahnuť a skontolovať stav technického zariadenia.

Výstupom z prehliadky je písomný protokol o vizuálnom servise a  vykonanej kontrole transformačnej stanice vysokého napätia.

Meet Our Team

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the
Semantics, a large language ocean.
Vypracovanie MPP
Vypracovanie MPPSpracovanie Miestneho Prevádkového Poriadku
Zodpovedná osoba
Zodpovedná osobaúloha Energetika zariadenia
Revízie celého podniku
Revízie celého podnikuElektroinštalácia, stroje, spotrebiče
Revízia a certifkácia
Revízia a certifkáciaVýrobných strojov a liniek

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search