ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Projekcia a stavba fotovoltaických elektrární vysokej kvality s reálnou úsporou a návratnosťou

Ceny elektriny stúpajú a do budúcnosti sa dá takmer s určitosťou predpokladať, že sa budú zvyšovať. Väčšina domácností, firiem aj organizácií uvažuje o tom, ako znížiť tieto náklady. Výroba elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov (zemný plyn, uhlie) je navyše obrovskou záťažou pre životné prostredie. Práve preto sa v spoločnosti stále viac hovorí o využití šetrnejších zdrojov energie – slnka. Slnečné žiarenie je najdôležitejším a najlacnejším obnoviteľným dostupným zdrojom energie. Prečo ju teda nevyužiť a neušetriť tak nemalé peniaze? Proces premeny slnečnej energie na elektrickú energiu označujeme pojmom FOTOVOLTIKA.
Elektrická energia vzniká pomocou fotoelektrického javu pri dopade svetla na fotovoltický článok, ktorý následne generuje jednosmerný elektrický prúd. Samotný fotovoltický článok však nedokáže vyrábať dostatočne veľké a využiteľné elektrické napätie a výkon. Z toho dôvodu sa fotovoltické články spájajú do väčších celkov - fotovoltických panelov.
Získavanie elektrickej energie pomocou fotovoltickej elektrárne je nielen najšetrnejší k životnému prostrediu, ale šetrí aj vašu peňaženku, pretože elektrinu vyrába zadarmo. Nutná je len počiatočná investícia, ktorá sa počas životnosti FVe vráti 3 - 5x. Preto neváhajte a zaobstarajte si jedinečný a ekologický spôsob získavania elektrickej energie ešte dnes! Pomocou FVE si môžete nielen trvalo znížiť platby za spotrebovanú elektrickú energiu, ale aj poistiť sa pred zvyšovaním cien elektriny do budúcnosti. Navyše takýmto spôsobom zvýšite hodnotu vašej spoločnosti prostredníctom technického a ekonomického zhodnotenia budovy a môžete ju zaradiť do kategórie enviromentálne zodpovedných spoločností.

Malé firmy a rodinné domy.
Malé riešenia pre zníženie energetickej náročnosti.

Nikdy predtým neboli obnoviteľné zdroje energií tak dostupné pre všetkých ako teraz. Využite preto možnosť ziskavania energie napríklad zo Slnka, kontakujte nás a my sa sa o všetko ostatné postaráme!
Z dôvodu výrazne sa zvyšujúcich cien elektrickej energie začína väčšina domácností, firiem aj organizácií uvažovať o možnostiach znižovania nákladov na elektrickú energiu. Uvažovali ste niekedy nám tým, že slnečné žiarenie dopadá na zem každý deň? Je preto najdôležitejším a najlacnejším obnoviteľným dostupným zdrojom energie. Práve z toho dôvodu by bola obrovská škoda tento potenciál nevyužiť a nevyrábať elektrickú energiu práve týmto ekologickým spôsobom. Sú ku tomu potrebné iba fotovoltické panely a striedač, ktoré dokážu jednoducho premeniť slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Navyše, Slovensko má veľmi vhodné podmienky na získavanie elektriny zo slnečného žiarenia, pretože celková doba slnečného svitu je na našom území približne 1600 hodín ročne. Solárny systém však pracuje aj keď je obloha zatiahnutá, pretože využíva aj rozptýlené a odrazené žiarenie.
Ste menšia firma a nie ste si istí či by tento spôsob výroby energie bol pre vás efektívny? Žiadny problém. My vám všetko podrobne vysvetlíme a navrhneme.
Malý zdroj do 10 kWp (fotovoltaika) môžeme definovať ako zdroj s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia nepresahujúcim hodnotu, ktorú zabezpečuje 16-ampérové istenie na jednej fáze – tu jednoznačne smeruje definícia k malému zdroju prevádzkovaného najmä v domácnostiach a malých firmách.

Dotácie cez Zelenú domácnostiam sú aplikovateľné na všetky druhy obnoviteľných zdrojov s inštalovaným výkonom do 10 kWp, čiže fotovoltické panely a malé veterné turbíny, fototermálne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na vykurovanie biomasou. Legislatívne nástroje sú zamerané najmä na zjednodušenie pripájania zdrojov elektriny, pretože tepelné zdroje nie sú zákonne obmedzované a ich inštalácia je jednoducho možná aj v súčasnom nastavení systému.

 

Fotovoltaická elektráreň pre firmy do 100kWp

Naša krajina má obrovskú výhodu- ideálne podmienky na získavanie energie z prírodných zdrojov. Dokáže firmám poskytnúť to, čo ich biznis dokáže posunúť vpred inovatívnym spôsobom. Tak poďte do toho aj vy a chyťte sa svojej šance. Využite aj vy slnečné lúče Slovenska vo svoj prospech. Prostredníctvom svojho vlastného lokálneho zdroja, fotovoltickej elektrárne, môžete odpáliť pozitívne zmeny aj vo Vašej firme. Elektrická energia vyrobená takýmto spôsobom pokryje výraznú časť vašej spotreby, vďaka čomu dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov a zároveň k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Navyše, čo je v tejto dobe najdôležitejšie, prispejete k ochrane životného prostredia a tým k zlepšeniu imidžu svojej spoločnosti.
Lokálny zdroj energie je možné využiť takmer vo všetkých odvetviach, napríklad:
Priemyselné areály
Poľnohospodárske areály
Hotely a stravovacie zariadenia
Veľkoobchod a maloobchod
Administratívne budovy
Skladovacie priestory
Banky a poisťovne
Budovy verejnej správy
Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
Kultúrne, zábavné a športové centrá
Kongresové a výstavné areály
Školy a školiace strediská

 

Fotovoltaická elektráreň preväčšie firmy a podniky o výkone od 100kWp až po maximalnu rezervovanú kapacitu

V súčasnosti dochádza k zvyšovaniu nákladov za energie mnohým skupinám odberateľov, z ktorých mnohí uvažujú o výrobe vlastnej elektriny. Malá novela zákona o obnoviteľných prírodných zdrojoch a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla prináša viacero noviniek, ktoré v praxi odstraňujú doteraz platné obmedzenie pre inštaláciu lokálnych zdrojov. Lokálny fotovoltický zdroj až doteraz znamenal, že elektrinu, ktorú ste si vyrobili, ste museli použiť iba na pokrytie svojej vlastnej spotreby a dodávka do distribučnej siete nebola pre väčšinu firiem možná. Zákon zároveň obmedzoval maximálny inštalovaný výkon na 500 kWp. Od 1. 4. 2022 je to však minulosť, pretože prichádza do platnosti legislatíva, ktorá postupne zavádza nasledovné zmeny:
- lokálny zdroj si bude môcť firma alebo organizácia inštalovať s výkonom až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity svojich odberných miest (nebude platiť limit 500 kWp)
- lokálny zdroj zároveň bude môcť po schválení pravidiel dodávať prebytočnú elektrinu, ktorá sa nespotrebuje aj do distribučnej siete až do objemu 1000 MWh
- objem 1000 MWh vyrobenej a zároveň spotrebovanej elektriny bude oslobodený od úhrady tarify za prevádzkovanie systému.

Zabezpečujeme prípravu a návrh pre dotácie pre firmy a podniky

V rámci podpory výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie bývajú spustené výzvy - rôzne Granty a podporné mechanizmy. Pre úspešnú realizáciu je kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr, a preto sú všetky potrebné informácie zverejnené a pravidelne aktualizované a sme pravidelne o nich informovaný . Harmonogram obsahuje okrem názvu aj stav výzvy, možných oprávnených žiadateľov.
Intenzita pomoci sa v rámci Slovenskej republiky líši podľa jednotlivých krajov, pričom Bratislavský kraj môže získať pomoc vo výške 45 % oprávnených výdavkov, ostatné kraje (Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj) vo výške 60 % oprávnených výdavkov. Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú mimoriadne investičné výdavky potrebné na výrobu elektriny z OZE. Určujú sa ako rozdiel medzi výdavkami na zariadenie na výrobu elektriny z OZE (predmet projektu) a výdavkami na podobnú, menej ekologickú investíciu. Na uvedený rozdiel sa následne uplatní príslušná intenzita pomoci. Spoločnosť Reeltech, s. r. o. vám s využitím plánu podpory výstavby pomôže a všetko zabezpečí za Vás, stačí nás kontaktovať.
Podpora môže byť poskytnutá iba za splnenia týchto podmienok:

- nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE využívajú: slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny, geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla

-

Ste podnik a nechcete investovať vlastné zdroje? Radi vám poradíme ako na to! Ponúkame jednoduché riešenie založené na PPA kontrakte.

Chcete vlastnú fotovoltaickú elektráreň bez dodatočných nákladov? My vám ju postavíme, prevádzkujeme, a následne vám dáme garanciu pôvodu elektriny. Všetko cez PPA kontrakt

 

Viete čo si môžete predstaviť pod skratkou PPA? Zmluvu o dodávke obnoviteľnej energie zafixovanú na 10-15 rokov. Najmä v dnešnej dobe stúpajúcich cien energií netreba váhať a využiť túto jedinečnú možnosť úspory. PPA (Power Purchase Agreement) vám poskytuje istotu vašich nákladov na energiu a súčasne garantuje jej pôvod.
Čo vám môžeme ponúknuť?
obnoviteľný zdroj energie špeciálne navrhnutý pre vás,
žiadne investície z vašej strany, platíte len dodanú elektrinu,
garantované ceny elektriny na viac rokov.
PPA so spoločnosťou Reeltech, s. r. o. vytvára prepojenie mezi vašou spoločnosťou a konkrétnym výrobným zdrojom obnoviteľnej elektriny. Touto energiou si dokážete pokryť až 100 % objemu vašej spotreby a zaistíte si dlhodobú fixnú cenu za MWh elektriny dodávanú v rámci PPA.
Realizácia PPA kontraktu pozostáva z niekoľkých krokov:
1. Výber správneho variantu a dohodnutie podmienok PPA kontraktu - na základe špecických potrieb vašej spoločnosti vyberieme ten nejlepší projekt variantu PPA kontraktu. Keďže PPA kontrakt je spoločný záväzok na 10–15 rokov, je nutné detailne prediskutovať, pochopiť a akceptovať všetky podmienky.
2.Podpis budúcej zmluvy či samotného PPA kontraktu – v tomto kroku podpisom akceptujeme dohodnuté zmluvné podmienky a zároveň stanovíme termín zahájenia PPA dodávky.
3. Výstavba výrobného zdroje elektriny – v tejto etape prebieha výstavba daného typu výrobného zdroja s dojednanou výrobnou kapacitou.
4. Spustenie dodávky elektriny – vo vopred dohodnutom termíne začne dodávka elektriny. Za odobratú elektrickú energiu obdržíte potvrdenie, že elekrina je vyrobena z obnoviteľných zdrojov.

 

Projekcia a Engineering

Projektová dokumentácia, nahlásovanie na distribúciu , oznámenie o drobnej stavbe, prípadne stavebné povolenie - všetko pripravíme a zabezpečíme za Vás.

Poskytujeme kompletnú projektovú činnosť s cieľom odbremeniť Vás od zložitého vybavovania formalít týkajúcich sa elektroenergetiky pri realizácii Vašej stavby. Oblasť projektovania a revízií v elektrotechnike patrí medzi hlavné činnosti našej spoločnosti.
Dlhoročné skúsenosti projektantov vedú vždy k úspešným realizáciám jednotlivých projektov.
V poslednej dobe je na Slovensku možnosť výhodnej investície do fotovoltaických elektrárni:
zabezpečíme pre Vás stavebné prípravy, návrh konštrukcie, fotovoltaické resp. fotovoltické panely, AC a DC rozvody, striedače DC/AC, digitálnu ochrana pre HRM, meranie el. energie a mnoho ďalších služieb v tejto oblasti. Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí celú projektovú prípravu a projektový manažment fotovoltaických elektrární.
Prečo by ste mali využiť práve naše služby?
Dôvodov je hneď niekoľko:
komplikovaná a pre laika často neprehľadná legislatíva v tejto oblasti,
často nejasný a zložitý proces vybavovania stavebného povolenia,
veľké množstvo potrebných dokladov a potrvrdení,
ušetríte svoj drahocenný čas a nervy
A v konečnom dôsledku na tom všetkom este aj ušetríte množstvo dokladov a kopec času a starostí.

Hotel1
Hotel
Hotel
Hotel

Servis a údržba

O&M: Servis, údržba, monitorovanie, a pravidelná údržba na najvyššej úrovni. Zabezpečíme Vám, aby vaše zariadenia boli pravidelne kontrolované a servisované. Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávame v rámci celej Slovenskej republiky. Služby poskytujeme vo všetkých objektoch, napríklad v: kancelárskych a bytových jednotkách, rodinných domoch a chatách, školách, divadlách, ministerstvách, internátoch, reštauráciách, kuchyniach, hoteloch, bankách, poisťovniach, zdravotníckych zariadeniach (ambulanciách, lekárňach, poliklinikách, nemocniciach), priemyselných, výskumných a poľnohospodarskych objektoch, kúpeloch a priestoroch s mokrým prostredím, staveniskách, záhradach, prípojkách Všetky naše činnosti a predmety podnikania sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi, normami a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s.

Package

Monitoring

Package

Údržba

Package

Servis

Nabíjacie stanice pre elektromobil

EV Charger: Nabíjacie stanice kompatibilné a spolupracujúce na základe výroby z fotovoltaickej elektrárne. Či už elektrické vozidlo vlastníte alebo plánujete vlastniť v budúcnosti,nabíjanie vášho vozidla solárnou energiou zaisťuje, že vaša jazda bude nielen nákladovo efektívna, ale aj udržateľná. Oceňovaný solárny systém SolarEdge prichádza so vstavaným nabíjaním vozidla. Ponúka kombinované riešenie, ktoré je oveľa viac ako len solárne. Zoznámte sa s prvou solárnou sústavou na nabíjanie EV na svete


Riešenie 2 v 1 je navrhnuté tak, aby maximalizovalo vašu energetickú účinnosť a úspory. Nabíjajte váš elektromobil tak, ako potrebujete, a pritom využite vašu fotovoltickú elektráreň. Nabíjačka automaticky využíva dostupnú slnečnú energiu na nabíjanie elektrického vozidla, čím poskytuje zákazníkom pohodlie a slobodu rýchleho nabíjania z domu. Navyše využíva prírodný, lacnejší a obnoviteľný zdroj energie, čím prispieva k ochrane životného prostredia.To čo je na tejto nabíjacej stanici úžasné, je najmä to, že dokáže nabíjať elektromobil 2,5-krát rýchlejším tempom. Okrem toho, dokáže nielen monitorovať a optimalizovať výrobu solárnej energie, ale tiež vie nabiť elektromobil solárnou energiou. Ďalšou výhodou sú značné úspory a to nie len na hardvéri, ale i inštalácii.

Nabíjačka vozidiel SolarEdge:

to je bytové riešenie nabíjania elektrického vozidla, ktoré sa hladko integruje s úplným systémom SolarEdge,

3 režimová nabíjacia stanica s výkonom až do 32A (22kW),

vhodná pre jedno a trojfázové inštalácie, na vnútorné aj vonkajšie použitie,

využíva prebytočnú PV na nabíjanie elektromobilov zo slnka, 

znižuje účty za elektrinu a pohonné hmoty,

ovládanie a monitorovanie cez aplikáciu mySolarEdge, vrátane diaľkového ovládania, moderného plánovania a histórie nabíjania,

súčasť celobytovej platformy SolarEdge, vrátane batériového úložiska, inteligentných domácich zariadení a nabíjania elektrického vozidla

obsahuje integrovaný 6m nabíjací kábel

V prípade záujmu o nabíjaciu stanicu SolarEdge nás neváhajte kontaktovať. 

Package

Zvýšte výkon nabíjania za pomoci energie z vašej vlastnej fotovoltaickej elektrárne

Package

Majte všetko v jednom.
Naše zariadenie umožňuje mať fotovoltický invertor a nabíjačku na elektromobil v jednom zariadení.

Package

Nastavte si spôsob a čas nabíjania

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

Search