ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Naša firma vypracúva a aktualizuje:

Miestny prevádzkový poriadok a predpis (MPP) pre zariadenia vysokého napätia, ako napríklad trafostanice, fotovoltaické elektrárne, priestor s nebezpečenstvom výbuchu a iné elektrické zariadenia.

  • Zároveň aj vypracuvávame Posúdenie rizika výbuchu a písomný dokument o ochrane pred výbuchom ( DOPV) podľa požiadaviek klienta a bezpečnosti.

 

 Medzi najčastejšie žiadaný Miestny Prevádzkový Predpis/ Poriadok (ďalej len MPP) patria

- MPP trafostanice vysokého napätia

- MPP verejného osvetlenia

- MPP fotovoltaickej elektrárne (FVE) a iných generátorov.

- MPP pre priestor s nebezpečenstvom výbuchu ( B , B1 )

K zaisteniu bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania vyhradených technických zariadení je nutné vypracovať tzv. Miestny prevádzkový poriadok (resp. Miestny prevádzkový predpis). Zabezpečenie vypracovania miestneho prevádzkového poriadku je povinnosťou zamestnávateľa (prevádzkovateľa) zariadenia; táto povinnosť vyplýva prvotne zo zákona č. 124/2006 Z. z, vyhlášky č. 508/2009 a taktiež z čl. 10 STN 34 3104:1967 Elektrotechnické predpisy STN.

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach (ostatného predpisu), musia byť v každej elektrickej prevádzkarni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia k dispozícii, rovnako ako aj výstižné miestne bezpečnostné a pracovné predpisy vypracované so zameraním na rozsah a vyhotovenie zariadenia prevádzkarne. Ďalej musia byť v prevádzkarni k dispozícii predpisy o prvej pomoci pri úrazoch so zoznamom a telefónnymi číslami záchranných staníc, zdravotníckych zariadení a požiarnych staníc.

 

Poďa vyhlášky 508/2009 sem patria zariadenia:

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B

 

Dokumentácia o ochrane pred výbuchom ( DOPV) - pre zariadenia kde sa nachádza výbušné prostredie, látky a atmosféra

 

DOPV je povinný dokument, ktoré musí mať spracovaný zamestnávateľ ktorého zamestnancí pristupujú do nebezpečných objektov a priestorov, kde môže vzniknúť výbuch alebo požiar. Predpisy a povinnosti vychádzajú z  Nariadenie vlády (NV) č. 393/2006 Z. z.

Dôležité aspekty:
• povinnosť vypracovať DOPV má zamestnávateľ a prevádzkovateľ zariadenia.  
• DOPV musí byť v písomnej podobe podľa aktuálnych predpisov a noriem
• existenciu DOPV podliehajú kontrole príslušných inšpektorátov

Naša spoločnosť poskytuje:

  1. Určenenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu .
  2. Hodnotenie rizík a zdrojov iniciácie.
  3. Kontrola protokolu o určení vonkajších vplyvov
  4. Spracovanie  dokumentácie podľa noriem vyhlášok 

 

Vypracovanie a tvorbu miestneho prevádzkového poriadku neustále konzultujeme s prevádzkovateľom zariadenia, ako aj distribučnej sústavy. 
V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek kontaktovať! 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Najčítanejšie

Fotogaléria

Search