ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Zodpovedná osoba za elektrickú inštaláciu

Spĺňame kvalifikačné požiadavky na osobu zodpovednú za elektrickú inštaláciu podľa STN 34 3100: 2001 v celom rozsahu.

Každé elektrické zariadenie musí mať pridelenú zodpovednú osobu

Elektrická inštalácia, najmä v priestoroch nízkeho a vysokého napätia a priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, musí mať pridelenú zodpovednú osobu.  

Nízke napätie

Prevádzkové inštalácie, priestory s nebezpečenstvom požiaru, elektroinštalácia a elektrické zariadenia,  

Vysoké napätie

Trafostanice, spínacie stanice

Priestor s nebezpečenstvom výbuchu

Čerpacie stanice PHM, bengalory, regulačné stanice plynu, bioplynové elekrárne, prečerpávacie stanice

men

Kvalifikačné požiadavky
na osobu zodpovednú za elektrickú inštaláciu

Zabezpečujeme výkon zodpovednej osoby podľa STN 34 3100: 2001, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., Podľa noriem, vyhlášok a vyjadrenia Inšpektorátu práce : V zmysle čl. 2.14 STN 34 3100:2001 osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie je poverená osoba s priamou riadiacou zodpovednosťou za prevádzku elektrickej inštalácie a musí spĺňať kvalifikáciu znalej osoby s vyššou kvalifikáciou. Osoba znalá s vyššou kvalifikáciou v zmysle čl. 4.4 STN 34 3100:2001 je osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22, § 23 a § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., t. j. elektrotechnik pre samostatnú činnosť § 22, elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo prevádzky § 23 alebo revízny technik § 24. Nepostačuje teda odborná spôsobilosť podľa § 20 poučená osoba a ani podľa § 21 elektrotechnik vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Povinnosť zamestnávateľa mať určenú osobu zodpovednú za prevádzku každej elektrickej inštalácie vyplýva z ustanovenia čl. 3.4 STN 34 3100:2001. Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie zodpovedá za bezpečnú prevádzku a činnosť na elektrickej inštalácii a jej elektrických zariadeniach, rozhoduje o odborných prácach na elektrickej inštalácii, vykonáva resp. riadi a organizuje túto činnosť, organizuje a zaisťuje bezpečnosť prác na elektrických inštaláciách pri ich vykonávaní cudzími pracovníkmi (pracovníkmi iných externých firiem a dodávateľov) a vykonáva dozor nad týmito prácami (napr. čl.7.5.2., čl. 7.5.3. STN 34 3100:2001), zabezpečuje vydávanie príkazov „B“ a príkazov „PPN“ pre určité špecifické práce na elektrických zariadeniach (napr. čl. 5.3.1.4 a čl.5.3.1.5., čl. 5.3.1.9., 5.3.1.13. a čl. 5.3.1.14., čl.5.3.4.2., čl. 5.3.9.1. STN 34 3100:2001), a pod..

Staňte sa naším klientom!

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Najčítanejšie

Fotogaléria

Search