Elektrická prípojka – Projekt

Vyhotovujeme projekt elektrickej prípojky do niekoľkých dní!

Projektová dokumentácia prípojky na požiadanie, stačí nás len kontaktovať - Realizácia na celom území Slovenska bez zvýšených nákladov!

Projektant elektrických prípojok rodinných domov, budov, stavieb, záhrad a iných objektov

Čo obsahuje projekt elektrickej prípojky

 • Technická správa
 • Kompletná projektová dokumentácia
 • Výkresy s vyznačenými bodmi napojenia
 • Jednopólová schéma
 • Situačné výkresy a nákresy
 • Projekt preložky prípojky NN zo vzdušného vedenia na zemné
 • Spracovanie projektu v elektronickej podobe s následnou tlačou a odovzdanie v tlačenej podobe

Projekty pre rôzne druhy stavieb, od rodinných domov, cez polyfunkčné budovy, stavby, kancelárie, polyfunkčné budovy,priemyselné haly, a ostatné objekty

 • Pôsobíme na celom území Slovenska, a bez dodatočných dopravných nákladov na projekt, pričom zákazníkom z miest Zvolen, Detva, Banská Bystrica , Krupina, Bratislava, Senec, Myjava, a všetky okresné mestá
 • Všetkým klientom sa snažíme vyjsť v ústrety prostredníctvom zliav a zmluvní partneri získajú u nás najlepšie ceny a technickú podporu.
 • Pre veľké objekty je cena stanovená dohodou, s množstevnou zľavou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu

reeltech@reeltech.sk

Pri stavbe každej novostavby alebo pri rozsiahlejšej rekonštrukcií sa nevyhnete problému zhotovenia elektrickej prípojky.

Elektrická prípojka musí byť podľa nových noriem (STN 33 3320:2002 ) verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak, aby pracovníci energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera.

Postupnosť:

Najlepšie je, ak si najprv vybavíte žiadosť o pripojenie. Na jej vybavenie budete potrebovať príslušné tlačivo, ktoré nájdete na stránkach lokálnej distribúcie, katastrálnu mapa a mapu širších vzťahov. Mal by v nej byť zakreslený náčrt, kadiaľ chcete viesť elektrickú prípojku. Týmto krokom viete ušetriť čas a vyhnúť sa nepríjemným komplikáciám..

Elektrická prípojka - Projekt 1

Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt, ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba. Projektová dokumentácia obsahuje Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka. Celú túto časť vám vieme zabezpečiť v prípade záujmu o projekt elektrickej prípojky, kontaktujte na Reeltech@Reeltech.Sk. Cena prípojky je od 90€ a závisí od náročnosti

Technická časť- ako sa má prípojka vyhotoviť: prípojka pre rodinný dom sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí sa prípojkovou skriňou, ktorá musí byť vyhotovená podľa normy STN 35 9754.

Na stĺpe verejného rozvodu sa vyhotoví prípojková skriňa, od ktorej vedie vodič smerom k elektromeru. Najčastejšie sa používa hliníkový vodič AYKY 16mm2 až 35mm2. Pozor na vyhotovenie elektrickej prípojky medeným vodičom! V dnešnej dobe niektoré energetiky toto vyhotovenie nedovoľujú! Množstvo elektrikárov si neuvedomuje, že ak spája medený a hliníkový vodič, nastáva elektro-chemická reakcia a môže to spôsobiť veľké problémy, dokonca až požiar. Z toho dôvodu si energetické podniky takmer všetko prispôsobujú na pripojenie hliníkových vodičov. Elektromerový rozvádzač musí byť vyhotovený v oplotení alebo na hranici pozemku tak, aby bol kedykoľvek prístupný! Stredové okienko elektromera musí byť vo výške 1,5 až 1,7m. Vodič sa musí viesť v príslušnej hĺbke, ale je dobré, ak je v nemrznúcej hĺbke (80 cm) v pieskovom lôžku, na ktorom je položená buď tehla, alebo výstražná fólia. Elektromerový rozvádzač musí byť uzemnený a jeho zemný odpor nesmie presahovať 5 Ohm. Uzemnenie sa vykonáva pomocou pásoviny, ktorá sa kladie na dno výkopu v dostatočnej vzdialenosti od silového vodiča, najčastejšie po celej dĺžke a v niektorých prípadoch sa aj spája s Hlavnou uzemňovacou svorkou v dome. Vznikne tak pospájanie na rovnaký potenciál. Z elektromerového rozvádzača sa následne vedie vodič do Hlavného rozvádzača v dome, ktorý už môže byť medený a spravidla máva o stupeň menší prierez ako hliníkový vodič.

Vyžiadať cenovú ponukuKontaktujte nás

Na vypracovanie projektu prípojky potrebujeme:

 • Parcelné číslo, katastrálne územie 
 • Údaje o vlastníkovi, prípadne stavebníkovi, s telefonickým a emailovým kontaktom
 • Náčrt v katastrálnej snímke alebo v inej situačnej schéme, kde je zobrazené najbližšie miesto pripojenia (el. stĺp/rozvodnica), miesto  kde by ste chceli mať umiestnený elektromer (v prípade, že plánujete príjazdovú cestu,parkovisko,…)
 • Fotky z miesta, kde bude viditeľné miesto pripojenia a hranica pozemku
 • Ak je na stĺpe vzdušného vedenia číslo, tak jeho číslo
 • Popis stavby: druh stavby, spôsob kúrenia, ohrevu teplej vody

Upozornenie pre zákazníkov SSD : Stredoslovenská distribúcia si dala podmienku umiestniť elektromer od stĺpu, alebo iného prípojného bodu do vzdialenosti max 30 metrov.

Elektrická prípojka v zemi

Pri riešení novostavieb ale aj pri riešení rekonštrukcií sa preferuje vyhotovenie elektrickej prípojky v zemi.

 

Výhod je hneď niekoľko:

 • estetické 
 • ochrana pred poškodením
 

 

Avšak netreba zabudnúť na správne uloženie kábla a jeho hrúbku v zemi. Kábel sa ukladá do rôznych hlbok podľa okolitého terénu a využia. + sa musia dodržať bezpečnostné vzdialenosť, použiťý materiá

Prípojka do domu v zemi cesta
elektricka pripojka v zemi

Elektrická prípojka vzduchom

V niektorých prípadoch kde je obtiažne vyhotoviť elektrickú prípojku v zemi ale je za istých okolností možné zriadiť elektrickú prípojku vzduchom.

Prípojka po stĺpoch

po existujúcich alebo nových stĺpoch.(vo vašom vlastníctve alebo v nájme)

Vyhotovenie s uchytením o dom

vyhotovenie cez fasádu domu. (vodič v celistvosti sa upevní k vášmu domu cez stenu bude prechádzať až k oploteniu alebo hranici pozemku, kde sa umiestni Elektromerový rozvádzač)

 Obidve riešenia majú svoje výhody a nevýhody zriadenia odberného miesta. A ku každému je nutné vyjadrenie miestnej distribučnej sústavy. Ak by ste plánovali vedenie po elektrických stĺpoch ,to býva často komplikovanejšie a museli by ste každoročne platiť „nájom“.

Dôležíté je hlavne dodržať dostatočnú výšku previsu kábla. tak aby potreby alebo nutnosti kábel bol dostatočne vysoko a bolo možné popod prejsť mechanizmami a nákladným autom (doporučujeme výškú min 6m, )

Filip Hatas
Filip Hatas
2023-01-18
Profesionálny prístup, veľmi rýchle jednanie a spracovanie projektu za prijateľnú cenu.
Lenka Kolláriková
Lenka Kolláriková
2023-01-15
Veľká spokojnosť. Odporúčam!
milan Benkovsky
milan Benkovsky
2022-08-24
Oceňujem veľmi ústretový prístup pri vypracovaní Technickej správy, projektu elektrickej prípojky, vrátane prijateľnej ceny. Firmu odporúčam aj ďalším záujemcom ktorí potrebujú riešiť veci v tejto oblasti. Milan Benkovský

hu_HU