Revízie elektrických zariadeníVykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení / revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na celom území Slovenska.

Správne zhodnotenie stavu kontrolovaného zariadenia je dôležitá činnosť pre vystavenie správy o Odbornej Prehliadke a Odbornej Skúške (OP a OS), pri ktorej využívame najmodernejšie meracie prístroje pre správne odhaľovanie nedostatkov v kontrolovaných zariadeniach.

Za pomoci vedenia záznamov, vieme zákazníka včas upozorniť aby sa vykonala periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie a bleskozvodu.

Po vykonaní obhliadky nasleduje návrh zlepšení pre zvýšenie bezpečnosti. Naše skúsenosti z elektro priemyslu od kontrol domácej elektroinštalácie, cez výkonové rozvádzače využívané v priemyselných podnikoch, až po zariadenia obnoviteľných zdrojov energie (napr. fotovoltaických elektrární).

medzi naše činnosti patrí :

 • Odborné prehliadky a Odborné Skúšky /Revízie elektrických zariadení
 • Revízia Elektroinštalácie domov, bytov, budov, priemyselných objektov
 • Revízia Bleskozvodov Revízia Elektrických strojov
 • Revízia Elektrických Spotrebičov
 • Revízia Elektrického ručného náradia
 • Revízia Fotovoltaických elektrární
 • Revízia Bioplynovej elektrárne
 • Revízia kogeneračných jednotiek a elektrární
 • Revízia kogeneračných jednotiek
 • Odstraňovanie zistených po-revíznych nedostatkov
 • Kontrolné meranie intenzity osvetlenia v Luxoch
 • Termovízne meranie /  a termovízia
 • Termovízne meranie elektrickej inštalácie (" Termovízia elektro")
 • Termovízne meranie stavieb, budov, domov a bytových domov (" Termovízia budov")
 • Elektrická inštalácie NN
 • Elektrických NN a VN rozvodní
 • Elektrické inštalácie výrobných hál
 • Kancelárskych priestorov
 • Akumulátorovní
 • Pracovných strojov
 • Ručného náradia
 • Elektrických spotrebičov
 • Údržba elektrickej inštalácie
 • Prevádzka a údržba
 • Úpravy elektroinštalácie pre šetrenie s elektrickou energiou
 • Výmena a rekonštrukcia osvetlenia , led osvetlenie
 • Inštalácia a revízia Ochrana pred bleskom
V objektoch s nebezpečenstvom výbuchu (trieda B) bez obmedzenia napätia:
 • Regulačné stanice plynu
 • Lakovne
 • Striekacie boxy
 • Prečerpávacie stanice
 • Plynové kotolne
 • Čerpacie stanice
 • bleskozvod pre sklad horľavých látok a priestor s nebezpečenstvom výbucu
V objektoch s vysokým napätím:
 • Transformačné stanice a iné typy trafostanice
 • Vedenie vysokého napätia
 • Prípojky vysokého napätia
 • Úsekové vypínače

Preklad výsledkov meraní a celých revíznych správ do cudzích jazykov ako sú: Angličtina , Nemčina, Ruština

Naše pôsobenie je vo všetkých regiónoch Slovenskej Republiky. Pričom v mestách Zvolen, Detva, Banská Bystrica nezapočítaváme dopravné náklady. Pre zahraničných klientov zabezpečujeme preklad do vybraného jazyku.

ReelTech na Google+

Popis činností pri výkone Revízií , a špecializovaných meraní

Revízia Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia v rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks

Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks

Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom

Impedancia poruchovej slučky

Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

Zemný odpor uzemnenia

Revízia Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia spoločných priestorov bytového domu,

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks

Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks

Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom

Impedancia poruchovej slučky

Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

Zemný odpor uzemnenia

Vzorová kalkulácia: Elektrická prípojka NN

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine

Kontrola stavu elektromerového rozvádzača

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Impedancia poruchovej slučky

Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

Zemný odpor uzemnenia

Vzorová kalkulácia: Vonkajšie osvetlenie, 10 stožiarov

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice

Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Impedancia poruchovej slučky

Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy

Zemný odpor uzemnenia

Vzorová kalkulácia: Elektrické ručné náradie

Revízia elektrického ručného náradia do 500W

Revízia elektrického ručného náradia do 1000W

Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W

Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena

Revízia  Elektrický spotrebič, 30 kusov

Revízia elektrického spotrebiča do 500W

Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W

Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W

Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena

Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš

Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom

Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu

Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora

Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice

Revízia Bleskozvod

Bleskozvod:

Kontrola stavu bleskozvodu, cena za jeden zvod

Kontrola stavu aktívneho bleskozvodu, cena za jeden zvod

Kontrola meracích skrutiek a svoriek

Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m

Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m

Kontrola uchytenia ochranného uholníka

Kontrola zachytávacích tyčí

Kontrola držiakov a ochrannej striešky

Zemný odpor uzemnenia

Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia, prehliadka a kontrola stavu:

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu od 6 do 10 ks

Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu nad 10 ks

Rozvádzače, prehliadka a kontrola stavu:

Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov

Kontrola stavu rozvádzača od 10 do 20 prístrojov

Revízia izolačného odporu podláh a stien

Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine

Kontrola stavu elektromerového rozvádzača

Kontrola stavu rozvádzača so zvýšeným krytím

Kontrola stavu rozvádzača v rozvodni NN, cena za jedno pole

Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice

Meranie pri revízii elektrického zariadenia:

Izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača, poistkovej skrine, rozvodnice

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks

Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks

Meranie krokového alebo dotykového napätia

Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom

Impedancia poruchovej slučky

Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania

Izolačný odpor antistatickej podlahy, cena za 1m2

Zemný odpor uzemnenia

Kontrola pripojenia spotrebičov v elektrickej inštalácii:

Kontrola pripojenia svietidla

Kontrola pripojenia tepelného spotrebiča

Kontrola pripojenia elektrického motora do 5kW

Kontrola pripojenia elektrického motora nad 5kW

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh

Revízia verejného osvetlenia

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh

Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy

Kontrola stavu svetelnej reklamy

Kontrola akumulátorovne a záložného zdroja elektrickej energie:

Zistenie stavu akumulátorovne

Kontrola stavu akumulátorov, do 5 kusov akumulátorov, cena za 1 kus

Kontrola stavu akumulátorov, nad 5 kusov akumulátorov, cena za 1 kus

Kontrola stavu pólových vývodov

Kontrola držiakov, svoriek, podpier

Kontrola stavu záložného elektrického zdroja UPS

Kontrola stavu nabíjacieho zdroja elektrického prúdu

Pomocné práce pri revízii:

Vypnutie elektrického zariadenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu

Označenie vypnutého elektrického zariadenia výstražnými tabuľkami

Opätovné zapnutie elektrického zariadenia a preskúšanie

Demontáž krytu rozvádzača

Opätovná montáž krytu rozvádzača

Demontáž krytu prístroja, krabice, svietidla

Opätovná montáž krytu prístroja, krabice, svietidla

Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia

Opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia

 Elektrické ručné náradie

Ručné náradie:

Revízia elektrického ručného náradia do 500W

Revízia elektrického ručného náradia do 1000W

Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W

Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena

Elektrický spotrebič

 

Revízia elektrického spotrebiča do 500W

Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W

Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W

Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena

Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš

Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom

Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu

Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora

Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice

Revízia stroja , pracovného zariadnia , robotického zariadenia

Prehliadka elektrickej inštalácie pracovného stroja

Kontrola dokumentácie strojov

Kontrola bezpečnostných vypínačov stroja

Kontrola bezpečnostného značenia

Funkčná skúška a kontrola umiestnenia STOP tlačidiel

Meranie impedancie

Meranie Spojitosti 10A metódou

Meranie Izolačného odporu

Tvorba Návodu pracovného stroja 

Revízia Vysokého napätia

Kontrola a revízia Transformátora a trafostanice

Meraniu uzemňovacej sústavy a uzemnenia trafostanice

Kontrola a tvorba miestneho prevádzkového poriadku / predpisu ( MPP )

Kontrola bezpečnostného značenia

Meranie elektrickéj prípojky vysokého napätia

Meranie ochrany pred bleskom - Bleskozvodu vysokého napätia, meranie uzemnenia

Revízia v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Revízia lakovňe a lakovacej linky

 Popis našich činností

Inštalácia Bleskozvody Stroje Spotrebiče Ostatné činnosti
revízia elektrickej inštalácie revízie elektrických zariadení a bleskozvodov revizny technik stroje a strojové zariadenia revízie elektrických spotrebičov revizny technik vysoké napätie
revízia elektrickej prípojky správa o revízii bleskozvodu revízie pracovných strojov revízie spotrebičov cena Revízia trafostanice
revizny technik elektrika bratislava revízna správa bleskozvodu lehoty revízií pracovných strojov revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia Revízia vysokého napätia
revízna správa elektroinštalácie revízia aktívneho bleskozvodu revizia elektrickych strojov protokol o revízii ručného náradia Revízia výbušné prostredie
revizny technik elektrika revízie bleskozvodov lehoty revizia elektrickych strojov revízna karta elektrického ručného náradia Revízia antistatických podlách 
revízny technik elektrických zariadení správa o revízii bleskozvodu revízia pracovného stroja cena protokol o kontrole elektrického spotrebiča revízia vysokého napätia
revízny technik elektro revízia bleskozvodu revízia pracovného stroja vzor protokol o revízii ručného náradia miestny prevádzkový predpis tvorba
elektrorevízie revízie bleskozvodov lehoty revízia strojov revízna karta elektrického ručného náradia Vyprocanie Miestneho Prevádzkového Poriadku ( MPP )
revízie elektrických zariadení vyhláška manual pracovného stroja evidenčná karta elektrického ručného náradia Tvorba MPP
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení navod na obsluhu pracovného stroja protokol o revízii ručného náradia Vypracovanie Miestneho prevádzkového predpisu trafostanice , vysokého napätia
revizia elektriny cena správa o revízii bleskozvodu bezpečnosť strojov a zariadení revízna karta elektrického ručného náradia prevádzkový predpis elektrického zariadenia
východisková revízna správa revízna správa bleskozvod   revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia Revízia fotovoltaických elektrární
periodická revízna správa revizny technik bleskozvod   revízie elektrických spotrebičov Revízia bioplynových elektrární
revízna správa elektrického zariadenia     Revízia priemyslených objektov
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení     Revízia výrobných hál
revizna sprava elektroinstalacie     optimalizácia hlavného ističa
revizna sprava elektro       optimalizácia MRK
revizia elektriny v byte       vymena hlavneho istica cena
revízia elektroinštalácie v byte       hlavný istič pred elektromerom
revízna správa elektrického zariadenia     termovízia
revízia elektroinštalácie       termovízia domu
revízna správa elektroinštalácie       termovízia elektrických zariadení
revízia elektroinštalácie cena       termovízia elektro
revizia elektriny v dome       termovízia elektrickej inštalácie
cenník odborných prehliadok elektrických zariadení     termovízne meranie
revizny technik elektrika       termovízia domov
revizny technik spotrebiče       revízia elektrickej inštalácie zdravotnicke priestory
elektrorevízie bratislava        
revízny technik elektrických zariadení bratislava      
revizny technik elektrika bratislava      

 

ReelTech s.r.o

ČSA 127/125
96223 Očová

Tel.: +421 901 703 235

E-mail: reeltech@reeltech.sk

Fotogaléria

© Copyright 2017. All Rights Reserved, ReelTech s.r.o Webdesign by Initpro.sk

Search

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Ďakujeme.

Súhlasím